x

30 Aralık 2023 CUMARTESİ         Resmî Gazete           Sayı : 32415

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR HAZİNE FAİZ DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME

KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanm Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Hazine faiz destekli tarım kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

 1. Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
 2. Banka: C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
 3. ELÜS: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarını Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kanuna dayanılarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetlerini,

ç) Faydalanıcı: Karar kapsamında kredi kullanacak olan;

 • Gerçek ve tüzel kişi üreticileri,
 • Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,
 • Tarımsal amaçlı örgütleri,
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü (TİGEM),
 • Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerini,
 • Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara ve tarımsal elektrik bedeli ödemelerine münhasır olmak üzere, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulanıa birliklerini,
 • Tarımsal Ar-Ge firmalarını,
 • Biyo-tarım firmalarını,
 • Tarınısal ürün işleyen firmaları,
 • Lisanslı depoculuk firmalarım,
 • Tarım makinaları parkı işletmelerini,
 1. Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğünü,
 2. Kararlar: Bu Karar ile 5570 sayılı Kanun kapsamında aynı konuda çıkanları daha önceki

yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları ve Cunıhurbaşkanı kararlarını,

 1. Tarımsal amaçlı örgüt: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kuruluşuna izin verilen Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatifleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan tarımsal üretici birliklerini ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 10/A maddesi kapsamında kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerini,
 2. TKK: Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerini, ifade

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 3- (1) Tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Banka ve TKK kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak Banka ve TKK tarafından, Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla EK-1’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle,

1/1/2024-31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Hazine faiz destekli tanın kredisi kullandınlabilir.

 • İşletme kredilerinde kredi kullandırımı esnasında, yatırım kredilerinde ise işletme döneminden itibaren Tarım ve Onnan Bakanlığının bir kayıt sistemiyle (Çiftçi Kayıt Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Koyun Keçi Bilgi Sistemi, E-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve benzeri) takip ve kontrol edilen konularda anılan Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıt olunması esastır. Ayrıca, yahnm kredilerinde, konusuna göre vade boyunca Tarım ve Onnan Bakanlığının bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda anılan Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olunması esastır.
 • Bu Karar kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırlan (kara sının ve karasuları) içerisinde yapılan tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.
 • Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan faydalamcılara bu kapsamda kullandırılabilecek kredi üst limiti, krediye konu ürünlerden en yüksek kredi üst limitine sahip ürüne göre

Bu kapsamda;

 1. Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve/veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu konularda kredi kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleri ile uyumlu yem bitkisi üretimi için kullanacakları krediler,
 2. Basınçlı sulama sistemi alımına ve/veya tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik kullandırılacak krediler,
 3. Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere, kendi adlar111a sözleşmeli üretime konu ürünle aynı ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandınlacak krediler,kredi üst limiti hesaplamasına dahil edilmez.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren faydalanıcılara bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla EK-l’de belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren faydalanıcılar bu Karar kapsamında tek bir faydalanıcı kabul
 • Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ve bu kapsamdaki kredilerin ertelenmesine ilişkin olarak yayımlanan kararlar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin riskler ve Ziraat Katılım Bankası Ş. tarafından Hazine kar payı destekli finansman kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında kulJandmlan finansmanlara ilişkin riskler de dikkate alınır.
 • İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı temel hayvansal üretim ve temel bitkisel üretim konularında kredi kulJanacak faydalanıcılar, indirim oranlarından, kullanacakları kredi tutanna göre kademeli olarak yararlanırlar.
 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla EK-1’de belirtilen indirim oranlan ve kredi üst limitleri dikkate alınır.
 • Her bir üretim konusu için EK-I’de belirtilen standart indirim oranları uygulanır. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan faydalanıcılar standart indirim oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılır. Her halükarda faydalanıcılara uygulanacak indirim oranı %100’ü aşamaz. 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cıırnhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına 1lişkiıı Karar kapsamında kullandırılan kredilere uygulanan özellikli indirim kriterleri kredinin vadesi sonuna kadar söz konusu Kararda belirtilen oranlarda uygulanır.
 • Bu Kararda her bir üretim konusu için belirlenen kredi üst limitleri ile bu Kararla aym dönemde yürürlükte olan Ziraat Katılım Bankası Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda her bir üretim konusu için belirlenmiş finansman üst limitleri tek bir üst limit olarak dikkate alınır.
 • Bu Kararın yürürlükte olduğu dönem boyunca kredi üst limitleri her yılın sonunda, takip eden yıhn ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik olarak yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre revizeedilir. İlgili yıl içinde en son yayımlanmış olan endeks ve bir önceki yıl içinde en son yayımlanmış olan endeks arasındaki yüzdesel değişim esas alınarak kredi üst limitleri aynı yüzdesel değişim oranında revize edilir. Elde edilen değeri aşmamak kaydıyla her bir konu başlığı için kredi üst limiti son altı hanesi sıfır olacak şekilde belirlenir.
 • İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı temel hayvansal üretim ve temel bitkisel üretim konularındaki kademe tutarları, onbirinci fıkrada belirtilen yöntemle revize edilerek elde edilen değeri aşmamak kaydıyla son beş hanesi sıfır olacak şekilde
 • Revize edilen yeni üst limitler ve kademe tutarları, ilgili yılın ocak ayının birinci

gününden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından Banka ve TKK’ye yazılı olarak bildirilir.

 • Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek faydalanıcıların kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri, vadeleri, yatının ve ödemesiz dönemlerinin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandınlrnası, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil ve benzeri işlemleri Bankanın ve TKK’nin kendi usul ve mevzuatı dahilinde yürütülür. Bakanlık, üretim konularına göre farklı özkaynak oranları belirlemeye
 • Kredi kullandırımlanndaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifıkasyona ilişkin tanımlamalar gibi), üretim planlamasına ilişkin hususlar, faydalanıcılarda aranan şartlar, özellikli kriterler ile bu kriterlerin uygulanmasına ilişkin esaslar ve bunlarla ilgili değişiklikler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmı Gazete’de yayımlanan tebliğ ile
 • 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış faydalamcılar, kullanamadıkları kısım için, 2024 yılı sonuna kadar, söz konusu Karar hükümlerinden yararlanmaya devam eder. J/1/2024- 31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dfihil) tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.
 • Bu Karar kapsamında kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek vaılıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), krediye konu tarımsal ürünler ve doğrudan kredi konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla kredi kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla kredi kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde krediye konu olmasa da yem alımına konu hayvanlar ve benzeri) kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tanın Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet Destekli Tarım Sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır. Hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar, Banka ve TKK’nin kendi usul ve esaslan çerçevesinde geniş ya da dar kapsamlı olarak yapılabilir.
 • ELÜS karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden faydalanıcılara üretim kapasitesine göre; tarımsal amaçlı örgütlere ise ortaklarının/üyelerinin üretim kapasitesine göre, EK-1’de belirlenen kredi üst limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, senet tutarının %75’ine kadar ve azami 9 ay vadeli kredi kullandırılabilir.
 • ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak EK-l’de ELÜS’e konu üretim konusu için belirlenen indirimler ile ELÜS karşılığı krediler için belirlenen indirimlerden aynı zamanda faydalanılamaz. Bu nedenle ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış Hazine faiz/kar payı destekli tarım kredisi/finansmanı bulWlillası halinde, öncelikle söz konusu risk, talısil ve tasfiye edilir. Bu işlem, ELÜS karşılığı kullandırılabilecek krediden malısup edilmek suretiyle yapılır.
 • Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla EK-1’de belirtilen tutara kadar sözleşmeli üretim kredisi kullandırılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim yapan kişilere aynı üretim konusu için mükerrer kredi kullandırılmaz.
 • Lisanslı depo kriterlerine uygun şekilde depo yaparak söz konusu depoyu işletmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne kiralayan işletmelerin yatırımları da EK-l’de yer alan ilgili başlık kapsamında değerlendirilebilir.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamındaki kredilerden, 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde tanımlanan mikro ve küçük ölçekli işletmeler Tarımsal amaçlı örgütler söz konusu ölçek sınırlamasından muaftır.
 • Aşağıda belirtilen amaçlarla yapılacak güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri Tarımsal Yenilenebilir Enerji Yatırımları başlığı kapsamında değerlendirilir.
 1. Sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak.
 2. Basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak.
 • Sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi üreticilerin tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, Tanınsa) Elektrik Bedeli başlığı kapsam1nda değerlendirilir. Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi üreticilerin yeni faturalarını ödemek amacıyla bu krediden yararlanabilmesi için birikmiş/normal ödeme günü geçmiş/ödenmemiş/taksitlendirilmemiş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması Tanınsa! sulamada kullanılan elektrik tüketimine ilişkin varsa diğer tarımsal desteklerden yararlanan faydalanıcılar, söz konusu başlık kapsamındaki kredilerden faydalandırılmaz.

Doğal afetler nedeniyle kredilerin ertelenmesi/taksitlendirilmesi

MADDE 4- (1) Kararlar kapsamında kullandırılan krediler, krediye konu ürünlerin/varlıklann 1/l/2024-31/12/2026 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, aşağıdaki usul ve esaslar kapsamında kalmak kaydıyla, Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir. Bu Karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almaz.

 • Kredilerin bu madde kapsamına alınabilmesi için, doğal afetler nedeniyle oluşacak hasarın kredi vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden önce (vade/taksit tarihi/hesap devresi tarihi dahil) meydana gelmiş olması
 • Bu madde hükümlerinden, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, kredilerinin vadesi/taksit tarihi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 1 yıl içerisinde dolacak olanlar
 • Bu madde kapsamından yararlanmak isteyenlerin, TARSİM hasar raporu ya da il/ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde ilgisine göre Banka veya TKK’ye yazılı olarak müracaat etmesi
 • Mücbir sebeplerle hasar tespitinde ve/veya müracaat süresinde gecikme olması ve bu nedenle kredi vadesinin/taksit tarihinin/hesap devresinin geçmesi halinde, mUcbir sebebin sona ermesini takip eden 15 gün içerisinde üreticilerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurusu üzerine, ilgisine göre Banka ve TKK tarafından gerekli değerlendirme yapılarak, söz konusu krediler vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden itibaren bu madde kapsamında ertelenebilir/taksitlendirilebilir.
 • Ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar; borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.
 • Erteleme işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını
 • Hasar tespitlerinin ve hasar oranlarının faydalanıcı bazında belirlenmesi zorunludur. Doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların tespitinde TARSİM hasar raporları esas alınır.

TARSİM’e konu olamayan durumlarda bu tespitler il/ilçe hasar tespit komisyonları tarafından yapılır.

 • İl/ilçe hasar tespit komisyonlarında kimlerin yer alacağı, hasar tespitlerinin hangi esaslara göre yapılacağı, hangi doğal afetlerin bu kapsamda değerlendirileceği ve uygulamaya yönelik diğer hususlar Tarım ve Onnan Bakanlığı tarafından 3 üncü maddenin onbeşinci fıkrası kapsamında yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
 • Ertelenecek kredi tutarı, hasar oranına %10 oranında risk primi eklenmek suretiyle hesaplanacak oranı aşmamak kaydıyla, Banka ve TKK tarafından belirlenir. Yalnızca hasardan etkilenen ürünlere/faaliyete ilişkin krediler bu madde kapsamına alımr. Hasar nedeniyle oluşan sigorta tazminatları ilgili faydalanıcının kredi borcundan düşülür (mahsup/tahsil  edilir). Ertelenecek kredi tutarı, kalan anapara tutan  üzerinden hesaplanır.  Anapara  ödemesi  dışındaki borç ve ferileri ödenmeden erteleme/taksitlendirme yapılmaz.
 • Yatırım kredilerinde, yalnızca ilgili yılda ödenmesi gereken taksit/kredi tutarı bu madde kapsamında ertelenebilir ya da
 • Bu madde  kapsamında  değerlendirilecek  kredilerin  ilgili  yılda  ödenecek  kısmı

(işletme kredilerinin onuncu fıkraya göre belirlenecek anapara tutarı; yatırım kredilerinde ise yine onuncu fıkraya göre belirlenecek ilgili yıldaki taksit tutarı)  vade  tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenebilir ya da azami S yıla kadar taksitlendirilebilir.

 • Bu madde kapsamındaki kredilere, bu Karar çerçevesinde; üretim konusuna bakılmaksızın 1 yıl süreyle ertelenmesi halinde %25, taksitlendirilmesi durumunda ise %20 oranında faiz indirimi uygulanır.
 • Bir faydalanıcı bu madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla  ilgili olarak art arda en fazla 3 kez yararlandırılabilir.
 • Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler bu madde hükUmlerinden

Gelir kaybı tutarlannın hesaplanması, karşılanması ve tespiti

MADDE 5. (1) Banka ve  TKK tarafından  bu Karar  kapsamında kullandırılan krediler  ile 4 üncü madde kapsamında ertelenen/taksitlendirilen krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde, Bankanın tarım kredilerine uyguladığı faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla indirim oranları  uygulanarak faydalamcılara yansıyan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Bu kapsamda kredi kullanan faydalanıcılar adına yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlığın ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 • Banka ve TKK, kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplarımış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Bakanlığa
 • Ödemeler, Banka ve TKK’nin, kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Bakanlıkça bildirilen forrnatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.
 • Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Bakanlık, Banka ve TKK tarafından esas alınır. Kararlar kapsamında incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kayıplarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya K’ye fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kuruluş tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü  içerisinde Bakanlığın ilgili hesabına aktarılır/yatırılır. Banka ve/veya TKK’ye  eksik  ödeme  yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, Bakanlığın ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten karşılanır.
 • Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakip, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini dördüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine

Diğer hükümler

MADDE 6- (1) Tasfiye Olımacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan faydalanıcılara Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, daha önce yayımlanmış kararlar veya Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından Hazine kar payı destekli finansman kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında borçları ertelenmiş veya yapılandırılmış ya da Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan gerçek ve tüzel kişilere bu Karar kapsamında kredi kullandırılabilir.

 • Bu Karar kapsamında açılan kredilerin, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz. Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye
 • Faydalanıcıların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Kredilerin Sınıflandırılınası ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye
 • Banka ve TKK, Tarım ve Orman Bakanlığının bir kayıt sistemiyle (Çiftçi Kayıt Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Koyun Keçi Bilgi Sistemi, E-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve benzeri) takip ve kontrol edilen konularda kullandırılan yatırım kredilerinde, işletme döneminden itibaren kredi vadesi boyunca kayıtlılığa ilişkin gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Çiftçi Kayıt Sistemi gibi belirli bir dönemde tamamlanması gereken sistemlerde yeni üretim yılı kaydı için tanınan sürenin sonunda, her zaman kayıt oluşturulması mümkün olan sistemlerde taksit tarihi itibarıyla kayıtlı olunması şartı ru-anır. Bu kapsamda kayıt şartım sağlamayan ilgili faydalanıcının kayıtlı olunmayan üretim yılı için tanınan kayıt süresi sonunda/taksit tarihi itibarıyla kaydının olınaması halinde kayıt süresinin sona erruği tarih/taksit tarihi itibarıyla Banka ve tarafından kredi konusuna göre kayıtlı olunmadığı tespit edilen krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. İlgili kredi için gelir kaybı uygulamasından çıkarıldığı tarihten itibaren ödenmiş olan gelir kaybı tutarlan olması

halinde Bakanlığa iade edilir ve kalan vade boyunca gelir kaybı ödemesi yapılmaz. Bununla birlikte bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanmış kararlar kapsamında ilgili kayıt sistemJerine kayıtlı olunmamasına rağmen ödenmiş olan işletme ve yatırım kredilerine ilişkin gelir kaybı tutarları talep edilınez.

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan faydalanıcılara bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak faydalanıcılardan krediyi amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla lı.ı.ıllanmadıklanna, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz/kar payı desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
 • Bu Karar ile sağlanan Hazine faiz desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen faydalanıcılar, 5 yıl süreyle Hazine faiz destekli kredilerden yararlandırılmazlar. Hazine faiz desteği ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen faydalanıcılar adına ödenmiş olan gelir kaybı tutarları olınası halinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Bakanlığa iade

 

{7) Bu Kararda yer almayan hususlarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendinne usul, esas ve mevzuatı uygulanır.

 • Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakıa olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait kararlarda yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygııJanmaz.
 • Banka ve TKK tarafından doğrudan/dolaylı pay sahibi olarak iştirak edilen şirketlere bu kapsamda kredi kııJlandırılamaz.

 

Yetki ve sorumluluklar

MADDE 7- (1) Bakanlık, gerekli hallerde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 • Bakanlık, üretim konuları bazında Banka ve TKK’ye sağlanacak azami faiz desteği

tutannı belirlemeye ve üretim konularına göre faydalanıcı grupları ve özellikli kriterler bazında kullandırılacak kredi üst limitlerini belirlemeye yetkilidir.

 • Bakanlık, bu Kararın uygııJanmasıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi, Banka ve TKK ile gerçek ve tüzel kişilerden istemeye

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

(Visited 15 times, 1 visits today)