x

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;
• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
• Dernekler ve vakıflar,
• Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

 

1. Bölge

 

2. Bölge

 

3. Bölge

 

4. Bölge

 

5. Bölge

 

6. Bölge

Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
Konya Uşak Malatya Tokat Muş
Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
Yalova Şırnak
Van
 

9 İL

 

15 İL

 

13 İL

 

14 İL

 

14 İL

 

16 İL

2017- 2022 İMALAT SEKTÖRÜNE VERİLEN YENİ TEŞVİKLER!!!

(Ek:RG-28/2/2019-30700) ) (Değişik:RG-22/2/2017-29987) (Değişik:RG-30/12/2017-30286)  (Değişik:RG-30/12/2019-30994) Bölgesel teşvik kapsamında imalat sektörüne yönelik ek avantajlı teşvikler getirilmiştir.Bu Kararlar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen bölgesel  yatırım teşvik belgeleri kapsamında  gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
a) 2017-2024  Yılları için  bölgesel yatırım teşvik belgesi  kapsamında gerçekleşen Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
b) 2017-2022 Bölgesel, ve Stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI (CMS)

 (Ek:RG-05/1/2018-30312)  Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.Bu illere 6 bölge teşviklerine ilave olarak;Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

(Bakınız; US-97 Kodu:15-37)

ALTINCI BÖLGE TEŞVİKLERİ;
(!) 6. Bölge Desteklerinde için 3 Temel Yaklaşım vardır:
a-) Genişleyen Sektörel Kapsam; Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörlerin Bölgesel Destek kapsamına alınması,
b-) İşgücü Maliyetlerinin Azaltılmasına Yönelik Destekler: a) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 Yıl), b)Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (10 Yıl/ OSB de 12 Yıl) , c) Sigorta Primi Desteği (10 Yıl)
c-) Finansman İmkanlarının Genişletilmesi;1.800 bin TL’ye kadar Faiz veya kar payı desteği verilerek Yatırım döneminde yatırıma katkı tutarının %80’ine kadar olan kısmını, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulama imkanı getirilmiştir. Örnek: İstanbul’ da Faaliyet gösteren bir şirket 6. bölge de yatırım yaparsa vergi muafiyetini İstanbul’da elde ettiği kazançlarına da uygulayabilecektir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI;

A-GENEL TEŞVİK ;
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.2 destek vardır;

 • Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırımcıların, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için öncelikle Sanayi ve teknoloji Bakanlığı ya da Bakanlığın
  yetkilendirdiği idareler tarafından düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji Bakanlığı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda
  Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım teşvik belgelerine ekli listelerinde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetleri belirleyerek liste üzerine hangi
  kalemlerin KDV istisnasından faydalanabileceğine ilişkin bir şerh derç eder.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, ithalat Rejim Kararında belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebilmektedir. Bu muafiyete ilişkin düzenleme, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 9. Maddesi ile yapılmıştır.

Münferit kullanılmış makine ve teçhizatın ithali: ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithali; mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (kara yolu nakil vasıtaları
hariç) ile ithalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilebilmektedir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında
temin edilmek istenen kullanılmış makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak ithal Edilecek Maddelere ilişkin Tebliğ” eki listede yer almaması halinde, Ticaret bakanlığı ithalat Genel Müdürlüğünden söz konusu makine ve teçhizatın ithalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verildiğine dair bir yazı alınması gerekmektedir.
Kullanılmış komple tesis ithali: Bu kapsamdaki tesislerin ithaline yönelik talepler ise bakanlıkça proje bazında değerlendirilmektedir. Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilmektedir.

B-BÖLGESEL TEŞVİK ;

Vergi indirimi
MADDE 15 – (1) (Değişik: 5/10/2016-29848) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Kurumlar vergisi veya

gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

(2) (Değişik: RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) (Değişik: RG-8/4/2016-29678) (Mülga: RG-5/10/2016-29848)
(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.
(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.
(5) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
(6) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.
(7) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.
(8) (Ek:RG-6/8/2014-29080) Bu Kararın 17 nci maddesinde tanımlanan öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar Türk Lirası ve üzerinde olanlar için vergi indirimi desteği, 5 inci bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Sigorta primi işveren hissesi desteği
(1) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.
(2) (Değişik: RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) (Değişik: RG-8/4/2016-29678) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Bölgeler Uygulama Süresi
1 2 yıl
2 3 yıl
3 5 yıl
4 6 yıl
5 7 yıl
6 10 yıl

(3) Stratejik yatırımlar için bu destek 6 ncı bölgede on yıl, diğer bölgelerde 7 yıl süreyle uygulanır.

(4) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez..

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgeler Sigorta Primi İşveren  Hissesi Desteğinin
Sabit Yatırım Tutarına Oranı  (%)
1 10
2 15
3 20
4 25
5 35

(5) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde on beşini geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz.
(6) İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

(7) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-28/2/2019-30700) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir
(8) Bu desteğin uygulanacağı teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma ait tesiste, işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da dikkate alınabilir.

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(10) (Ek:RG-21/08/2020-31220) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, (15/06/2012/3305) tarihli  sayılı kararın 12 maddenin dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar ve aynı kararın 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

Bölgeler Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
1 10  

 

→ İLAVE

7,5
2 15 10
3 20 12,5
4 25 15
5 35 20

(11) (Ek:RG-29/6/2021-31526) Destek uygulamasının bitimini müteakip yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek talep etmeleri halinde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması süresince işyerinden bu destek kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay bildirilen kadın ve/veya genç (18-25 yaş) sigortalılardan çalışma süreleri 1 yılı aşanların sayısı hesaplanır. Teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın belgede belirtilen ilave istihdam sayısını geçmemek üzere, hesaplanan sayıda kadın ve/veya genç sigortalı için teşvik belgesinde belirtilen sürelere her bir yıl için 1 ay ilave edilerek uygulanır.

Sigorta primi desteği
(1) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölgede; stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. Bu destek, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilir.
(2) Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır. Bu destekten yararlanan yatırımcı tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Bakanlıktan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.
(3) 12 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hüküm sigorta primi desteği için de uygulanabilir.
(4) (Ek:RG-29/6/2021-31526) 12 nci maddenin onbirinci fıkrasında yer alan hüküm, sigorta primi desteği için de aynı dönemler için uygulanır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
(1) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır
(2) Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
(3) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanır.
(4) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır..
Faiz veya kar payı desteği
(1) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-17/12/2020-31337) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
d)(Değişik:RG-07/08/2019-30855) (Değişik:RG-17/12/2020-31337) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
e) (Ek:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-21/08/2020-31220) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,
(Değişik ibare:RG-22/6/2018-30456) Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(f) (Ek:RG-17/12/2020-31337) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,
(g) (Ek:RG:29/6/2021-31526) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,
Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(2) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Faiz veya kâr payı desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz veya kâr payı desteği öngörülebilir.
(3) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.
(4) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) (Değişik:RG-17/12/2020-31337) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla yetmişbeşmilyon Türk Lirasını geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi alan yatırımlar, Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi kredilerden yararlanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (aa) ve (bb) bentleri kapsamındaki yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirasını geçemez.
(5) (Değişik: RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) (Değişik: RG- 8/4/2016-29678) (Mülga: RG-5/10/2016-29848)
(6) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.
(7) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-21/08/2020-31220)17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.
(8) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.
(9) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz veya kâr payı desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz veya kâr payı desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz veya kâr payı desteği ödemesine son verilir.
(10) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz veya kâr payı desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, miktar ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz veya kâr payı desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde faiz veya kâr payı desteği uygulaması durdurulur.
(11) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Aracı kurum, faiz veya kâr payı desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Bakanlıkça ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle Bankaca tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise ödenen faiz veya kâr payı desteği miktarına itfa planının düzenlenmesinde uygulanan faiz veya kâr payı üzerinden tespit edilen tutarın beş iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar Bakanlıkça;
a) Bankalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından virman yapılarak veya diğer hukuki yöntemler kullanılarak,
b) Finansal kiralama şirketleri için ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak, geri alınır.
(12) Aracı kurumların uyguladıkları faiz veya kâr payı oranları, bölgelere göre belirlenen faiz desteği puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınır.
Yatırım Yeri Desteği
 (1) Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.
(2) 15 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmez.
Katma Değer Vergisi İadesi
(1) (Değişik:RG-22/2/2017-29987) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.
(2) Sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirasının üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.)
(3) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.
Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:
– OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
– Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,
– Endüstri bölgesinde  gerçekleşecek imalat sanayine yönelik yatırımlar.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI

 

 

TEŞVİK BÖLGELERİ (1)

1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
KDV
Muafiyeti
Var Var Var Var Var Var
Gümrük
Muafiyeti
Var Var Var Var Var Var
Vergi
Muafiyeti (%) (2)
15 20 25 30 40 50
SGK
İşveren Prim Muafiyeti
2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl
(3)
Yatırım
Yeri Tahsisi
Var Var Var Var Var Var
Faiz
veya kar payı desteği (TL/Döviz)
Yok Yok 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan
Yok Yok 1 puan 1 puan 2 puan  2 puan
 

 

Yapı Harçları Muafiyeti

Var Var Var Var Var Var
 

 

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var Var Var Var Var Var
 

 

Damga Vergisi Muafiyeti

Var Var Var Var Var Var

Dip Notlar;
(1) OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 Yatrım katkı oranı uygulanır.
(2)  Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
(3) 6. bölgeye Ayrıca SGK işçi prim muafiyeti ve gelir vergisi stopaj muafiyeti de uygulanır.OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 Yatrım katkı oranı uygulanır.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR;

 1. A) EN AZ 5.BÖLGE TEŞVİKİ ALABİLECEK SEKTÖRLER

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
(1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
a) (Değişik:RG-20/1/2018-30307) (Değişik:RG-21/08/2020-31220) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) (Mülga:RG-21/08/2020-31220)
c) (Değişik:RG-21/08/2020-31220) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
ç)(Değişik:RG-9/5/2014-28995)Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Mülga:RG-21/08/2020-31220)
e) (Mülga:RG-8/4/2015-29320)
f) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) (Değişik:RG-28/2/2019-30700) Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
ğ) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-9/5/2014-28995) (Değişik:RG-22/6/2018- 30456) (Değişik:RG-21/08/2020-31220) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
h) (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
ı) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
i) (Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları .
j) (Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) (Değişik:RG-21/8/2020-31220)
EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
k) (Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).
l) (Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
m) (Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
n) (Ek: RG-8/4/2015-29320) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
o) (Ek: G-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
ö) (Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
p) (Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
r) (Ek: RG – 3/5/2017-30055) Lisanslı depoculuk yatırımları.
s) (Ek: RG – 3/5/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları.
ş)(Ek: RG – 17/8/2017-30157) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
t) (Ek:RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
u) (Mülga:RG-21/8/2020-31220)
ü) (Ek:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.
v) (Ek:RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
y) (Ek:RG-22/6/2018-30456) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.
z) (Ek:RG-21/8/2020-31220) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları.
aa) (Ek:RG- 17/12/2020-31337) Asgari 50 milyon TL tutarındaki Elektrik ve hidrojenle çalışan ulaşım araçlarının imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.
bb) (Ek:RG- 17/12/2020-31337) AR-GE ve Çevre yatırımları.
cc) (Ek:RG- 29/06/2021-31526) Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.
Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanması söz konusu değildir. Ancak bu yatırımların, 5. Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları halinde 6. bölgede uygulanan oran ve sürelerde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanabilecektir.

 1. B) EN AZ 4.BÖLGE TEŞVİKİ ALABİLECEK SEKTÖRLER (İSTANBUL İLİ HARİÇ)

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

“EK-6
4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta
kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S.
Makine ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S.
Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S.
Ulaşım Araçları İmalatı


TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI
;
Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlen,orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlereki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin üretimine verilen bir destek programıdır. Bakanlık öncelikli ürün listelerini açıklamıştır. (RG-18/09/2019-30892)
Bakanlık projenin onaylanması ve projenin yürütülmesi aşamalarında kriterlere uygunluk denetimi yapmaktadır. Öncelikli ürünlerin üretimine yönelik olarak verilen devlet teşvikleri ve desteklerden yararlanabilmek için yatrımcının bakanlığa sunduğu projenin bakanlık komitesi tarafından onaylanması gerekir. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi teşvik programına uygun olmayan veya projenin uygulanması safhalarında iptal edilen öncelikli ürünlerin üretimine yönelik projeler yatırımcıların talebi üzerine bölgesel teşviklerden veya öncelikli yatırım konuları devlet teşviklerinden de yararlanmaları mümkündür.
Teknoloji Odaklı Devlet Teşvikleri;
1-Program kapsamındaki TÜBİTAK AR-GE desteklerinden yararlanabilir.
2-Yatırımcı firma KOBİ ise KOSGEB tarafından sağlanan Stratejik Ürün Destek Programından yararlandırılabilir.
3-2016/9495 sayılı Karar kapsamında Proje bazlı devlet teşviklerinden yararlanabilir.
4-2012/3305 sayılı Karardaki stratejik yatırımlar çerçevesinde desteklereden yararlanabilir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Teşvik Paketi Aşağıda Konu Başlıklarına Göre İncelenebilir;

1) Öncelikli Ürün Listesi Tebliği …. Tıklayınız! Ayrıca (Detay Öncelikli Ürünler Listesi)….Tıklayınız.
2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği….Tıklayınız
3) Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında proje bazlı yatırımlara ilişkin devlet teşvikleri)….Tıklayınız.
4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı kapsamında stratejik yatırımlara ilişkin devlet teşvikleri)….Tıklayınız.
5) KOSGEB Tarafından Sağlanan Stratejik Ürün Destek Programı ….Tıklayınız.
6) TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı….Tıkayınız.

STRATEJİK YATIRIMLAR;
(1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.
a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
b Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.
(2) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında (c) bendi hükmü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda (b) ve (ç) bendi hükümleri aranmaz.
(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.
(4) (Değişik:RG-21/08/2020-31220) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.
(5) (Mülga:RG-7/8/2019-30855)
(6) (Ek:RG-7/8/2019-30855) (Değişik:RG-29/6/2021-31526) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürün ve hizmetlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

TURİZM SEKTÖRÜNE YENİ TEŞVİKLER GETİRİLDİ
(Ek:RG-28/04/2018-30456) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilir:
(a) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz veya kar payı desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmez.
(b) Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde yüz olarak uygulanır.
(c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.
(ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.
(2) Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.
(3) Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekir.
(4) Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir. Yatımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. uluslararası lojistik
(5) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.”

Finansal kiralama

(Değişik:RG-22/6/2018-30456) 2(Değişik:RG-29/6/2021-31526) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari yediyüzellibin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 • RG: (29/06/2021-31526) 01.01.2022 tarihinden itibarıyla yatırım teşvik belgesi için müracaatta bulunan yatırımcıların aşağıda belirtilen asgari yatırım şartlarını sağlaması durumunda bölgesel desteklerden yararlanabilirler.
  • 2022 Bölgesel Yatırım Teşviklerinden Yararlanmak İçin Hangi İlde Ne Kadar Asgari Yatırım Kapasitesi Gerekir?
 

Sektör Kodu


US-97
Kodu
 

Bölgesel Teşviklerden     Yararlanacak Sektörler


1.
Bölge

2.
Bölge

3.
Bölge

4.
Bölge

5.
Bölge

6.
Bölge
1 0121,
0122.2
(Değişik:RG- 13/10/2012-28440)
(Değişik:RG- 21/8/2020-31220)
Entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık
yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan
yatırımlar hariç)
4 Milyon
TL
3 Milyon
TL
2 Milyon
TL
 

 

1 Milyon
500 Bin TL

 

 

1 Milyon
500 Bin TL

 

 

1 Milyon
500 Bin TL

2 0500.0.04 Su
ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
4 Milyon
TL
3 Milyon
TL
2 Milyon
TL
1 Milyon
500 Bin TL
1 Milyon
500 Bin TL
1 Milyon
500 Bin TL
3 15 Gıda
ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları
hariç)
4 Milyon
TL
3 Milyon
TL
2 Milyon
TL
1 Milyon
500 Bin TL
1 Milyon
500 Bin TL
1 Milyon
500 Bin TL
4

17
(Değişik:RG- 22/6/2018-30456)
(Değişik:RG- 21/8/2020-31220)

Tekstil
ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)

Tekstilin
aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi
yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TLTekstilin
aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi
yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TLTekstilin
aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi
yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TLTekstilin
aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi
yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon
500 Bin TLTekstilin
aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi
yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TLApreleme
yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TLApreleme
yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 milyon TLApreleme
yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TLApreleme
yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1
Milyon 500 Bin TLApreleme
yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1
Milyon 500 Bin TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf
iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf
iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf
iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf
iplikçiliği yatırım konularında 1
Milyon 500 Bin TLModernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf
iplikçiliği yatırım konularında 1
Milyon 500 Bin TLModernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği
yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf
iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1
Milyon 500 Bin TL518
(Değişik:RG- 22/6/2018-30456)
(Değişik:RG- 7/8/2019-30855)
Giyim
eşyası imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL619Derinin
tabaklanması ve işlenmesi4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL71911Derinin
tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla
OSB’de yapılacak yatırımlar)4 Milyon
TL–2 Milyon
TL–––81912 ve
1920Bavul,
el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL920Ağaç ve
mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek
yapılan maddelerin imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1021Kağıt ve
kağıt ürünleri imalatı10 Milyon
TL10 Milyon
TL10 Milyon
TL10 Milyon
TL10 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1124Kimyasal
madde ve ürünlerin imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL122412Kimyasal
Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL132421Pestisit
(haşarat ilacı) ve diğer zirai- kimyasal ürünlerin imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL142423
(Değişik: RG- 8/4/2015-29320)
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı
ürünlerin imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL152424Parfüm
ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL162429.1Patlayıcı madde imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL172511İç ve
dış lastik imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1826 (261,
2693.2,
2694.1, 2695.3 ve
2695.4 hariç)Metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış
kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır
beton ve harç hariç)4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1926
(2610.2.03.01,
2693.2, 2694.1,
2695.3, 2695.4 hariç)Metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit,
briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL2026
(2693.2, 2694.1,
2695.1, 2695.3,
2695.4, 2610.2.03.01
hariç)Metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket,
tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,
hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL212610.1,
2610.2
(2610.2.03.01 hariç),
2610.3, 2610.4Düz cam,
düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları
hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL222610.1,
2610.2
(2610.2.03.01 hariç),
2610.3, 2610.4,
2610.5.07, 2691.3Düz cam,
düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları
hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik
yalıtım malzemeleri imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL232691.2,
2691.3,
2693.1Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik
karo ve kaldırım taşı imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL242695.1İnşaat
amaçlı beton ürünleri imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL252695.1,
2694.2.01,
2694.3.01Metalik
olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı,
kireç, alçı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL262695.1,
2699.2.06.30İnşaat
amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve
karışımlar4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL272720,
273Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL2828Metal
eşya4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL292812.2,
2813Merkezi
ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı
(merkezi kalorifer kazanları hariç)4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL3029Makine
ve teçhizat imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL312929Sınai
kalıp4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

32

30
(Değişik: RG- 8/4/2015-29320)
Büro,
muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

33

31Elektrikli makine ve cihazları imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

34

32
(Değişik: RG- 8/4/2015-29320)
Radyo,
televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

35

33Tıbbi
aletler hassas ve optik aletler imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

36

34Motorlu
kara taşıtı ve yan sanayi4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

37

3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320)Hava
taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

38

3591 ve
3592Motosiklet ve bisiklet üretimi4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL

 

39

361,
3692, 3693,
3694, 3699.3.02-05,
3699.3.18
(Değişik:RG- 22/6/2018-30456)Mobilya
imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri
imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem
imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları
imalatı4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL40

 

(Mülga: RG-22/6/2018-30456)

415510.1.01,
5510.2.01,5510.3.02,
5510.5.02, 5510.5.04Oteller3 yıldız
ve üzeri3 yıldız
ve üzeri3 yıldız
ve üzeri3 yıldız
ve üzeri3 yıldız
ve üzeri1 Milyon
500 Bin TL425510.3.01Öğrenci
yurtları100
öğrenci100
öğrenci100
öğrenci100
öğrenci100
öğrenci1 Milyon
500 Bin TL436302.0.01Soğuk
hava deposu hizmetleri1.000
metrekare1.000
metrekare1.000
metrekare500
metrekare500
metrekare500
metrekare446302.0.03Lisanslı  depoculuk4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL4580 (809
hariç)Eğitim
hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL468511.0.01-05,
8511.0.99,
8531.0.01-03Hastane
yatırımı, huzureviHastane:4
milyon TL Huzurevi:100 kişiHastane:3
milyon TL Huzurevi:100 kişiHastane:2
milyon TL Huzurevi:100 kişiHastane:1
milyon 500 bin TL
Huzurevi:100 kişiHastane:1 milyon 500 bin TL
Huzurevi:100 kişi1 Milyon
500 Bin TL47
Akıllı
çok fonksiyonlu teknik tekstil4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL48
Atık
geri kazanım veya bertaraf tesisleri4 Milyon
TL3 Milyon
TL2 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL1 Milyon
500 Bin TL49
Kömür
gazı üretimi (sentez gazı)50 Milyon
TL50 Milyon
TL50 Milyon
TL50 Milyon
TL50 Milyon
TL1 Milyon
500 Bin TL50

 

(Değişik: RG- 28/2/2019-30700)

Seracılık20 dekar20 dekar10 dekar10 dekar10 dekar5 dekar

 

Dip notlar

(*) 29/06/2021-31526 tarih sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf

(**) Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Aşağıda  yer alan firmanın yatırım konusuyla alakalı makine ve teçhizatlar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın, KDV muafiyetinden yararlanılarak sabit yatırım tutarına dahil edilebilir.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

 

G.T.İ.P No

 

2021 Türk
Gümrük Tarife Cetveli Adı

8405.10.00.00.14 Oksijen
jeneratörleri
8413.40.00.00.00 Beton
pompaları
8414.40.90.00.12 Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava
kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
8414.80.19.90.00 Çok
kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus
olanlar HARİÇ
8414.80.22.90.11 Pistonlu
kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı
=<15 bar, debisi =< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
8414.80.28.90.00 Pistonlu
kompresörler; monometre basıncı <= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8414.80.59.90.00 Pistonlu
kompresörler; monometre basıncı > 15 bar, debisi > 120 m3/h, sivil hava
taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8414.80.73.90.00 Döner
hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya
mahsus olanlar HARİÇ
8414.80.75.90.00 Döner
hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8415.82.00.90.00 Bir
soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8415.83.00.90.00 Bir
soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8417.10.00.00.12 Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan
ısıl işlem fırınları
8417.20.10.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
8417.20.90.00.00 Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel
fırınlar HARİÇ
8419.32.00.00.00 Ağaç,
kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için kurutma cihazları
8419.39.00.00.00 Isı
değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
8422.30.00.00.00 Şişe,
kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme,
kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar
8422.40.00.00.00 Diğer
paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya
mahsus makinalar dahil)
8426.19.00.00.12 Köprü
vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köprü vinçleri
HARİÇ)
8426.20.00.00.00 Kule
vinçler
8427.10.10.00.00 Elektrik
motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme
tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
8427.10.90.00.00 Elektrik
motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme
tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
8427.20.11.00.00 Arazi
forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma
yüksekliği >= 1 metre
8427.20.19.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma
yüksekliği >= 1 metre
8427.20.90.00.00 Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma
yüksekliği < 1 metre
8428.33.00.90.00 Eşya ve
malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve
konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8428.39.20.90.00 Eşya ve
malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı
konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
8429.20.00.00.11 Kendinden hareketli greyderler
8429.51.99.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici
yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
8429.52.10.00.00 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
8429.52.90.00.11 Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli
mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
8429.59.00.10.11 Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
8434.20.00.00.11 Tereyağı
imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
8434.20.00.00.12 Peynir
imaline mahsus makine ve cihazlar
8434.20.00.00.19 Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
8437.10.00.00.00 Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif
edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
8437.80.00.10.11 Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar;
değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
8451.40.00.00.11 Tekstil
sanayi için yıkama makinaları
8456.11.90.10.00 Lazer
ile metallerin veya metal karbürlerin aşındırılarak işlenmesine mahsus
makina ve aletler
8456.40.00.00.00 Plazma
arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve
aletler
8457.10.10.00.00 Metal
işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar
8457.10.90.00.00 Metal
işlemeye mahsus işleme merkezleri; yatay olanlar HARİÇ
8457.30.90.00.00 Metal
işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü
olanlar HARİÇ
8458.11.20.00.00 Metal
işlemeye mahsus nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri
8459.10.00.00.00 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
8459.61.10.00.00 Metaller
için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
8459.61.90.00.00 Metaller
için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
8459.69.90.00.00 Metaller
için diğer freze tezgahları
8460.12.00.00.00 Metaller
veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü
olanlar
8460.19.00.00.00 Metaller
veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü
olanlar HARİÇ
8460.31.00.00.00 Metal
alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
8460.39.00.00.00 Metal
alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
HARİÇ
8461.50.11.00.00 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen testeresi daire
şeklinde olan testere tezgahları
8461.50.19.00.00 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen testeresi daire
şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
8461.50.90.00.00 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen dilme tezgahları
8462.21.10.00.00 Yassı
metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma
tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
8462.21.80.00.00 Diğer
metaller için kavislendirme, katlama, düzeltme veya yassılaştırma
tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
8462.31.00.00.11 Metalleri nümerik kontrollü makasla kesme tezgahları
8462.41.10.00.11 Yassı
metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar (kombine
(zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
8462.41.90.00.11 Yassı
olmayan metalleri zımbalı kesmek için nümerik kontrollü tezgahlar
(kombine (zımbalı ve makasla kesme) tezgahlar dahil)
8462.91.20.90.00 Metaller
için nümerik kontrollü diğer hidrolik presler
8462.99.20.90.00 Metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus nümerik kontrollü diğer
tezgahlar
8463.10.90.00.00 Metal
çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme
makineleri HARİÇ
8463.20.00.00.11 Ezerek
vida dişi açma makinaları
8465.10.90.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet
değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan
makinalar
8465.20.00.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme
merkezleri
8465.91.10.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit
testere makinaları
8465.91.20.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için
dairesel testere makinaları
8465.92.00.00.11 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya
makinaları
8465.92.00.00.12 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze
makinaları
8465.93.00.00.13 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için
parlatma makinaları
8465.94.00.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için bükme
veya birleştirme makinaları
8465.95.00.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik
açma veya zıvanalama makinaları
8465.96.00.00.00 Ağaç,
mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma,
dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
8468.20.00.00.19 Gaz ile
çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer
makine ve cihazlar
8474.10.00.10.00 Maden
cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus
makineler
8474.10.00.90.00 Toprak,
taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral
maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus
makinalar
8474.20.00.10.00 Taş
kırma makinaları
8474.20.00.90.00 Toprak,
taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya
öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
8474.31.00.00.00 Beton
veya harç karıştırıcıları
8474.32.00.00.00 Mineral
maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
8474.39.00.00.00 Toprak,
taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus
makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
8474.90.90.90.19 84.74
Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya
çelik dökümden olanlar HARİÇ
8477.10.00.00.00 Kauçuk
veya plastik için enjeksiyon makinaları
8479.30.10.00.00 Ağaç
veya diğer lifli maddelerden Ievha imaline mahsus presler
8515.21.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik
olan makine ve cihazlar
8515.29.00.00.00 Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
8515.31.00.00.00 Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus tamamen veya
kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
8603.10.00.00.00 Elektrik
enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay
vagonları
8702.10.11.11.00 Otobüs;
YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10
kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
8702.10.19.11.00 Otobüs;
KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >=
10 kişi, silindir hacmi > 2500 cm3
8702.10.91.11.00 Otobüs;
YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 10
kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
8702.10.99.11.00 Otobüs;
KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >=
10 kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
8702.20.10.00.00 Yolcu
taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren
elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2500cm3
8702.20.90.00.00 Yolcu
taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren
elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=2500cm3
8702.30.10.00.00 Yolcu
taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik
motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
8702.30.90.00.00 Yolcu
taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik
motorlu, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi
<= 2800 cm3
8702.40.00.00.00 Yolcu
taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma
kapasitesi >=10 kişi
8702.90.11.11.00 Otobüs;
YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi
> 2800 cm3
8702.90.19.11.00 Otobüs;
KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi >
2800 cm3
8702.90.31.11.00 Otobüs;
YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi
<= 2800 cm3
8702.90.39.11.00 Otobüs;
KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <=
2800 cm3
8702.90.90.00.00 10 veya
daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez
taşıtlar
8704.21.10.00.00 Yüksek
radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel
motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
8704.21.31.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt
ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
8704.21.39.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
8704.21.91.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt
ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
8704.21.99.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2500 cm3
8704.22.10.00.00 Yüksek
radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya
yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
8704.22.91.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5
ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
8704.22.99.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, 5 ton < brüt ağırlığı <= 20 ton
8704.23.10.00.00 Yüksek
radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya
yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
8704.23.91.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt
ağırlığı > 20 ton
8704.23.99.00.00 Eşya
taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar;
KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
8704.31.10.00.00 Yüksek
radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar;
brüt ağırlığı <= 5 ton
8704.31.31.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5
ton, silindir hacmi > 2800 cm3
8704.31.39.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt
ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
8704.31.91.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5
ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
8704.31.99.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt
ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
8704.32.10.00.00 Yüksek
radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar;
brüt ağırlığı > 5 ton
8704.32.91.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 5
ton
8704.32.99.00.00 Eşya
taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt
ağırlığı > 5 ton
8704.90.00.00.00 Eşya
taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
8705.10.00.00.11 Vinçli
taşıtlar; kaldırma kapasitesi <= 75 ton
8705.40.00.00.00 Beton
karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
8705.90.30.00.00 Beton
pompalama taşıtları
8705.90.80.10.12 Kar
küremeye mahsus taşıtlar
8705.90.80.90.11 Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
8903.92.10.00.00 Denizde
seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç)
8903.92.91.00.00 Diğer
sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar
hariç); uzunluk <= 7.5 m
8903.92.99.00.00 Diğer
sularda seyretmeye mahsus motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar
hariç); uzunluk > 7.5 m
9401.30.00.00.11 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus ahşaptan döner koltuk ve
sandalyeler
9401.30.00.00.12 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus adi metallerden döner koltuk ve
sandalyeler
9401.30.00.00.19 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus diğer maddelerden döner koltuk
ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak
haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar; kamp veya bahçede
kullanılanlar HARİÇ
9401.52.00.00.00 Bambudan
oturmaya mahsus mobilyalar
9401.53.00.00.00 Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
9401.59.00.00.00 Kamış,
sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar;
bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)
9401.61.00.00.11 Ahşap
iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer
mobilyalar; çocuklar için olanlar
9401.61.00.00.19 Ahşap
iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer
mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
9401.69.00.00.11 Ahşap
iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
9401.69.00.00.19 Ahşap
iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
9401.71.00.00.11 Metal
iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer
mobilyalar; çocuklar için olanlar
9401.71.00.00.19 Metal
iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer
mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
9401.79.00.00.11 Metal
iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
9401.79.00.00.19 Metal
iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
9401.80.00.00.11 Oturmaya
mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
9401.80.00.00.19 Oturmaya
mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
9403.10.51.00.00 Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
9403.10.58.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
9403.10.91.00.00 Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar;
yüksekliği > 80 cm
9403.10.93.00.00 Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş
dolapları; yüksekliği > 80 cm
9403.10.98.00.00 Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
9403.20.20.00.11 Metalden
çocuk karyolaları ve beşikler
9403.20.20.00.19 Metalden
karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
9403.20.80.10.00 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
9403.20.80.90.00 Metalden
diğer mobilyalar
9403.30.11.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
9403.30.19.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
9403.30.91.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar;
çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
9403.30.99.00.00 Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
9403.40.10.00.00 Ahşaptan
hazır mutfak üniteleri
9403.40.90.00.00 Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak
üniteleri HARİÇ
9403.50.00.00.11 Yatak
odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
9403.50.00.00.19 Yatak
odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan
ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
9403.60.10.00.00 Yemek
odalarında ve oturma odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
9403.60.90.10.00 Asma
ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
9403.60.90.90.00 Ahşaptan
diğer mobilyalar
9403.70.00.00.11 Plastik
maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
9403.70.00.00.19 Plastik
maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve
beşikler HARİÇ
9403.82.00.00.00 Bambudan
diğer mobilyalar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından diğer mobilyalar
9403.89.00.00.00 Diğer
maddelerden diğer mobilyalar

(Visited 72 times, 1 visits today)