x

Turizm Yatırım Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm tesislerinin belgelendirilmesi konusu iki dönemde incelenebilir. Turizm Belgeleri yatırım dönemi ve işletme dönemi olmak üzere iki farklı dönemlerde bakanlık tarafından verilmektedir. Turizm yatırımlarına başlamadan önce  Turizm Yatırım Belgesi  alınması gerekir.

(1) Turizm yatırımı belgesi verilmesi için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır: (*)
a) Talebin gerçek kişi adına yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, tüzel kişilik adına yapılması halinde ticaret sicil ve vergi sicil numaraları.

b) Tesisin adı, yatırımın amacı, yeri, süresi, kapasitesi, tür ve sınıfına ilişkin beyanlar ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt.
c) Başvuru sahibinin imza beyannamesi veya imza sirküleri.
ç) isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
d) Yatımın kamu taşınmaz’ üzerinde yapılması durumunda; yatırımcı, yatırım süresi, sınıfı ve kapasitesi konularında ilgili kurum veya kuruluşun uygunluk yazısı.
e) Özel konaklama tesisleri için yatırımın gerçekleştirileceği taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olduğuna ilişkin ilgili kurum veya kuruluştan alınacak belge.
f) Termal tesisler ve sağlıklı yaşam tesisleri için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak izin yazısı veya belgesi.
g) Tahsisli kamu taşınmazları hariç tapu örneği, talebin mülkiyet sahibi dışındaki gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde yatırıma konu taşınmazda talep edilen tesisin yapılmasına izin veren sözleşme veya muvafakatname ile mal sahibinin imza sirküleri veya imza beyannamesi.
(2) Özel tesislere, gastronomi tesislerine, apart otellere, pansiyonlara ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan yapılarda yer almayan özel konaklama tesislerine turizm yatırımı belgesi verilmez.
(3) Turizm yatırımı belgeli tesislerin işletmeye açılma süresi, yatırım belgesi verilmesinden itibaren iki yıla kadar olmak üzere, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşullan dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. Bu süre, belge sahibinin talebi üzerine, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus uzatılabilir. Yatırım kamu taşınmaz” üzerinde yapılması durumunda, yatırım süresi ve bu sürenin uzatılması konusunda ilgili kurum veya kuruluşun görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
(4) Turizm yatırımı belgeli tesislere ilişkin, işletmeye açılma süresi uzatımı, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesi veya yatırım belgesi iptal işlemleri devam ettiği sürece turizm yatırımı belgeli olarak kabul edilir.
(5) Bakanlık tarafından kabul edilebilir, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imansızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, yatırımcının talebi üzerine, bu sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre boyunca yatırım süreleri dondurulur.
(6) İşletme faaliyeti gösteren tesisler için turizm yatımı belgesi talebinde bulunulamaz.
(7) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde yer alan konaklama tesisleri için planlarında belirtilen kullanım amacına aykırı başvurulara turizm yatımı belgesi düzenlenmez.
—————————————————————-
(*) 01/06/2019 – 30791 Tarih Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.