x

6 Eylül 2022 SALI                                 Resmî Gazete                               Sayı : 31945

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE ÎLİŞKÎN KARAR

Amaç

MADDE l- (l) Bu Karar, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, yayımı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Sözleşmeli besicilik

MADDE 2- (1) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, bu Kararın yayım tarihinden itibaren 5 yıl süre zarfında besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında, karkas ağırlı;

 1. 201- 250 kg olanlara 2,5 IL/kg,
 2. 251- 300 kg olanlara 3,5 IL/kg,
 3. 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg, destekleme ödemesi yapılır.
 • Sözleşme şartları, sözleşme yapılacak yetiştiricilerin tespiti, kesim, sağlık ve karkas kalitesi kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların yerine getirilmesinin sağlanması ESK tarafından yapılır.
 • Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 beş sığır için desteklemeden
 • Kesim anındaki karkas ağırlığı en az 201 kilograın olmalıdır.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik
 • Sözleşmeli besicilik kapsamında kesimi yapılan hayvan. karkas ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanarak Bakanlığa (Hayvancılık Genel Müdürlüğü) gönderilir. Hazırlanın icmallerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK
 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü, destekleme uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerde ve karşılaşılabilecek sorunları çözümünde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını belirlemeye
 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ESK’dan gelen icmali; testleri hayvan, karkas bilgileri ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkanları çerçevesinde,”f.C. Ziraat Bankası Ş. aracılığı ile yetiştiı’ici1erin hesabına aktarır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

 • Hayvancılık Genel Müdürlüğü, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya
 • Destekleme ödemeleri, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kajna%ın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
 • Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarlı % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
 • Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK’ca oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.
 • Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri yararlanamaz.

 • Yetiştiriciler, sözleşme kapsamına giren hayvanları için Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ayni konuda verdiği desteklerden yararlandırılmaz.
 • Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen yetiştiriciler desteklemeden yararlandırılmaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 5- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları diklcate alınacak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 6- (i) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)