x

Enerji Yatırımları Teşvikler

Enerji Yatırım Teşvikleri, ülkenin genel enerji politikaları ile küresel eğilimleri yansıtacak biçimde şekillendirilmektedir. Bu kapsamda özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Bu yatırımlar, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji santralleridir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha temiz olması ve çevreye daha az zararlı olması nedeniyle ülkemiz ve dünyada yenilenebilir kaynakların üretim payı gittikçe artmaktadır. Bununla birlikte ülkemizin enerji politikaları da bu yatırımları daha fazla teşvik etmek üzerine kuruludur.

Ancak yine de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi belirli bir miktarda yapılabilmektedir. Bu nedenle henüz tam anlamıyla geleneksel kaynaklardan vazgeçilmiş değildir. Bu yüzden termik santral yatırımları ve diğer geleneksel yatırımlar da teşvik edilmektedir. Bununla birlikte nükleer enerjinin kullanılmasına yönelik yatırımlar da mevcut yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.

Sanayi yatırımlarının bazılarında yoğun ısıl işlemler yapılmaktadır. Örneğin çimento yatırımlarında, çimento fırını çok yüksek ısı ihtiyacı olan bir makinedir ve atık ısı da oldukça fazladır. Bu nedenle günümüz teknolojisi sayesinde bazı proseslerin atık ısılarından elektrik üretimi de mümkündür. Cojenerasyon (cojen) ya da kojenerasyon (kojen) olarak adlandırılan sistemler atık ısı kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik üretim yapabilmektedir. Atık ısıdan elektrik üretimi sağlayan yatırımlar öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.

Son yıllarda yaygınlaşan bir başka enerji uygulaması da ikincil yakıtların veya diğer atıkların yakılması sonucunda oluşan enerjiyi kullanarak elektrik üretimi yapılmasıdır. Bu teknoloji sayesinde önceden çöp olarak adlandırılan bazı maddeler yakılarak enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Bu sistemlerin yatırımları da teşvik edilmektedir. Bu kapsamda enerji yatırım teşvikleri değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim paylarının arttırılması ile kojenerasyon tesisleri ve atıklardan elektrik üretim yatırımlarının teşvik edilmesi ülkemiz için oldukça önemlidir.

GES GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

Güneş Enerjisi Yatırım Teşvikleri; güneş enerjisi kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesine yönelik gerçekleştirilen yatırımlar için uygulanmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen belge kapsamında teşviklerden yararlanarak yatırım yapılması mümkündür.

HES HİDROELEKTRİK SANTRAL YATIRIM TEŞVİKLERİ

Hidroelektrik Santrallerin Enerji Yatırım Teşvikleri kapsamında inşaat ve teçhizatının temin edilmesi neticesinde daha avantajlı koşullarda yatırımın tamamlanması mümkündür. Yap-işlet-devret modelleriyle kurulan HES tesisleri için de enerji yatırım teşvik belgesi alınması mümkündür.

KOJEN ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİM YATIRIM TEŞVİKLERİ

Kojenerasyon ya da Cojenerasyon olarak adlandırılan atık ısıdan elektrik enerjisi yatırım teşvikleri diğer birçok sanayi dalında gerçekleştirilen yatırımlarda atık ısının yeniden kullanılmasıyla ekonomiye katkı sağlanması amacıyla öncelikli yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenmektedir.

RES RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

RES ya da Rüzgar Enerjisi Yatırım Teşvikleri, kurulması planlanan rüzgar enerjisi santralleri için uygulanan desteklerden oluşmaktadır. Bu kapsamda yatırımların karlılık oranını arttırmak için enerji yatırım teşvik belgesi alınması oldukça faydalıdır.

JES JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ YATIRIM TEŞVİKLERİ

JES ya da Jeotermal Enerji Yatırım Teşvikleri, yeryüzünde bulunan jeotermal kaynaklardan daha fazla yararlanmak ve temiz enerji kaynaklarından elektrik üretim payının arttırılması amacıyla desteklenmektedir. Bu kapsamda enerji yatırım teşvik belgesi alınması mümkündür.

TERMİK SANTRAL YATIRIM TEŞVİKLERİ

Termik santraller çok yüksek miktarda elektrik üretim kapasitesine sahip olan ve ülkemizin elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı tesislerdir. Termik santral ile elektrik üretim tesisleri de enerji yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenen bir başka sektördür.

Tüm Türkiye’de İl Bazında Yatırım Teşvik Destek İçerikleri

(Visited 1 times, 1 visits today)