x
1 Ekim 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31970
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında sisteme farklı dağıtım bölgesi sınırları içerisinden bağlanacak şekilde üretim tesisi veya tesisleri kurulması halinde, tüketim tesis veya tesislerine ait elektrik enerjisi çekiş miktarları ve varsa aynı ölçüm noktasında üretim tesisine ait veriş miktarları bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda tespit edilerek ilgili şebeke işletmecisi tarafından her ayın üçüncü işgününe kadar ilgili görevli tedarik şirketine veya ilgili piyasa işletmecisine bildirilir. Bu madde kapsamında bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabilir. Üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması durumunda mahsuplaşma işlemleri, piyasa işletmecisi tarafından yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında bir üretim tesisinde” ibaresi “5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamındaki üretim tesislerinde” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “ancak yine OSB dağıtım lisans bölgesi içindeki” ibaresi “OSB dağıtım lisans bölgesi dışındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aynı dağıtım bölgesinde yer almak koşuluyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Serbest tüketici hakkını kullanmayarak görevli tedarik şirketinden elektrik temin eden tüketim tesisleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Birden fazla dağıtım ve/veya görevli tedarik bölgesi içerisinde yapılacak başvurulara ait mahsuplaşma işlemleri

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 26 ncı ve 30 uncu maddeler kapsamında işlemleri yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapı 3 (üç) ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır.

(2) Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 1/1/2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1/1/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1/1/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

(Visited 24 times, 1 visits today)