x

30 Aralık 2023 CUMARTESİ                 Resmî Gazete                               Sayı : 32415

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TARAFINDAN TARIMSAL ÜRETİME DAİR HAZİNE KAR PAYI DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME FİNANSMANI

KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kamın uyarınca, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından Hazine kar payı destekli tarım finansmanı kullandınlmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

 1. Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,
 2. ELÜS: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin, aynı Kamına dayanılarak hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğine göre düzenlediği elektronik ürün senetlerini,
 3. Faydalanıcı: Karar kapsamında finansman kııllanacak olan;
  • Gerçek ve tüzel kişi üreticileri,
  • Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,
  • Tanınsa! amaçlı örgütleri,
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü (TİGEM),
  • Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile burıların iktisadi işletmelerini,
  • Yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara ve tarımsal elektrik bedeli ödemelerine münhasır olmak üzere 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerini,
  • Tarımsal Ar-Ge fırmalarını,
  • Biyo-tarım fırmalannı,
  • Tarımsal ürün işleyen firmaları,
  • Lisanslı depoculuk fırmalannı,

l 1) Tarım makinalan parkı işletmelerini,

ç) Genel Müdürlük: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdüılüğünü,

 1. Kararlar: Bu Karar ile 5570 sayılı Kanw1 kapsammda aynı konuda çıkarılan daha önceki yıllara ait Cumhurbaşkanı kararlarını,
 2. Katılım Bankası: Ziraat Katılım Bankası Ş.’yi,
 3. Tarımsal amaçlı örgüt: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kuruluşuna izin verilen Tarırn ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatifleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kuruJan tarımsal üretici birliklerini ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 10/A maddesi kapsamında kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerini,ifade eder.

Uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 3- (1) Tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Katılım Bankasının finansman kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu Kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak Katılım Bankası tarafından, tarım finansmanlarına uygulanmakta olan cari kar payı oranlarından, finansman konuları itibarıyla EK-l’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve finansman üst limitleri aşılmamak suretiyle, 1/l/2024-31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Hazine kar payı destekli tarım finarısmanı kullandırılabilir.

 • İşletme finansmanlarında finansman kullandırımı esnasında,  yatının  finansmanlarında ise işletme döneminden itibaren Tannı ve Onnan Bakanlığının bir kayıt sistemiyle (Çiftçi Kayıt Sistemi, örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık  Bilgi Sistemi,  Koyun Keçi  Bilgi Sistemi, E-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve benzeri) ip ve kontrol edilen konularda anılan Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıt olunması esastır. Ayrıca, yatırım finansmanlarında, konusuna göre vade boyunca Tarım ve Orman Bakanlığının bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda anılan Bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olunması esastır.
 • Bu Karar kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları (kara sınırı ve karasuları) içerisinde yapılan tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme finansmanı kullandınlabilir.
 • Birden fazla üretim konusunda finansman talebinde bulunan faydalanıcılara bu kapsamda kullandırılabilecek finansman üst limiti, finansmana konu üıiinlerden en yüksek finansman üst limitine sahip ürüne göre

Bu kapsamda;

 1. Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve/veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu konularda finansman kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleri ile uyumlu yem bitkisi üıetiıni için kullanacakları finansmanlar,
 2. Basınçlı sulama sistemi alımına ve/veya tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik kullandırılacak finansmanlar,
 3. Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere, kendi adlarına sözleşmeli üıetime konu ürünle aynı ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandınlacak finansmanlar,finansman üst limiti hesaplamasına dahil edilmez.
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren faydalanıcılara bu Karar kapsamında kullandmlacak finansmanların toplamı, üretim konuları itibarıyla EK-1’de belirtilen finansman üst limitlerini  aşamaz. Risk  grubuna giren  faydalanıcılar bu Karar kapsamında tek bir faydalanıcı kabul
 • Finansman üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan finansmanlara ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ve bu kapsanıdaki kredilerin ertelenmesine ilişkin olarak yayımlanan kararlar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
 • İndirim oranlarııun kademeli olarak uygulanacağı temel hayvansal üretim ve temel bitkisel üretim konularında finansman kullanacak faydalanıcılar, indirim oranlarından, kullanacakları finansman tutarına göre kademeli olarak yararlanırlar.
 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik finansmanlarda da, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla EK-1’de belirtilen indirim oranları ve finansman üst limitleri dikkate alınır.
 • Her bir üretim konusu için EK-l’de belirtilen standart indirim oranları  uygulanır. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan faydalanıcılar standart indirim  oranlarına ek olarak bu indirim oranlarından da yararlandırılır. Her halükarda faydalanıcılara  uygulanacak indirim oranı %100’ü aşamaz. 22/2/2023 tarihli ve 6832  sayılı  Cumhurbaşkanı  Kararı  ile yürürlüğe konulan Ziraat Katılım Bankası A.Ş, Tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Kar Payı Oranlı Yatırım ve işletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında kullandırılan kredilere uygulanan özellikli indirim kriterleri kredinin vadesi sonuna kadar söz konusu Kararda belirtilen oranlarda uygulanır.
 • Bu Kararda her bir üretim konusu için belirlenen finansman üst limitleri ile bu Kararla aynı dönemde yürürlükte olan C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım  Kredi  Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda her bir üretim konusu için belirlenmiş kredi üst limitleri tek bir üst limit olarak dikkate alınır.
 • Bu Kararın yürürlükte olduğu dönem boyunca finansman üst limitleri, her yılın sonunda takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik olarak yayımlanan Tarımsal Girdi Fiyat  Endeksine  göre revize İlgili yıl içinde en son yayımlanmış olan endeks ve bir önceki yıl içinde en son yayımlanmışolan endeks arasındaki yüzdesel değişim esas alınarak finansman üst limitleri aynı yüzdesel değişim oranında revize edilir. Elde edilen değeri aşmamak kaydıyla her bir konu başlığı için finansman üst limiti son altı hanesi sıfır olacak şekilde belirlenir.
 • İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı temel hayvansal üretim ve temel bitkisel üretim konularındaki kademe tutarları, onbirinci fıkrada belirtilen yöntemle revize edilerek elde edilen değeri aşmamak kaydıyla son beş hanesi sıfır olacak şekilde
 • Revize edilen yeni üst limitler ve kademe tutarları, ilgili yılın ocak ayının birinci gününden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından Katılım Bankasına yazılı olarak
 • Bu Karar kapsamında finansman tahsis edilecek faydalanıcıların kredi değerliliklerinin ve finansman tahsis kriterlerinin belirlenmesi, finansman limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemlerinin tespit edilmesi, finansmanların teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil ve benzeri işlemleri Katılım Bankasının kendi usul ve mevzuatı dahilinde yürütülür. Bakanlık, üretim konularına göre farklı özkaynak oranları belirlemeye
 • Finansman kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi), üretim planlamasına ilişkin hususlar, faydalanıcılarda aranan şartlar, özellikli kriterler ile bu kriterlerin uygulanmasına ilişkin esaslar ve bunlarla ilgili değişiklikler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile
 • 6832 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırım finansmanı tahsis edilmiş ancak finansmanlarının tamamını veya bir kısmını kullanamamış faydalanıcılar, kullanamadıkları kısım için, 2024 yılı sonuna kadar, söz konusu Karar hükümlerinden yararlanmaya devam 1/l/2024-31/12/2026 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tahsis edilecek finansmanlara bu Karar hükümleri uygulanır.
 • Bu Karar kapsamında finansman kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri), finansmana konu tarımsal ürünler ve doğrudan finansman konusu olmamakla birlikte, bu faaliyetin yapılabilmesi için gerekli girdilerin alınması amacıyla finansman kullanılan tarımsal varlıkların (örneğin, yalnızca yem giderlerinin finansmanı amacıyla finansman kullanılan hayvancılık faaliyetlerinde finansmana konu olmasa da yem ahmına konu hayvanlar ve benzeri) finansman tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Finansman konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet Destekli Tarım Sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) finansman kullandırımı srrasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, finansman kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır. Hayvansal üretim faaliyetleri ile ilgili sigortalar, Katılım Bankasının kendi usul ve esasları çerçevesinde geniş ya da dar kapsamlı olarak yapılabilir.
 • ELÜS karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden faydalanıcılara üretim kapasitesine göre; tarımsal amaçlı örgütlere ise ortaklarının/üyelerinin üretim kapasitesine göre, EK-!’de belirlenen finansman üst limitleri içerisinde kalmak kaydıyla, senet tutarının%75’ine kadar ve azami 9 ay vadeli finansman kullandırılabilir.
 • ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak EK-l’de ELÜS’e konu üretim konusu için belirlenen indirimler ile ELÜS karşılığı finansman için belirlenen indirimlerden aynı zamanda faydalanılamaz. Bu nedenle ELÜS’e bağlanan ürünün üretimine yönelik olarak, evvelce kullanılmış Hazine faiz/kar payı destekli tarım kredisi/finansmanı bulunması halinde, öncelikle söz konusu risk, tahsil ve tasfiye Bu işlem, ELÜS karşılığı kullandırılabilecek finansmandan mahsup edilmek suretiyle yapılır.
 • Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin fınansmanı amacıyla EK-l’de belirtilen tutara kadar sözleşmeli üretim finansmanı kullandırılabilir. Sözleşmeli üretim yaptıran kişilerle, sözleşmeli üretim yapan kişilere aynı üretim konusu için mükerrer finansman kullandırılmaz.
 • Lisanslı depo kriterlerine uygun şekilde depo yaparak söz konusu depoyu işletmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne kiralayan işletmelerin yatırımlan da EK-! ‘de yer alan ilgili başlık kapsamında değerlendirilebilir.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamındaki finansmandan. 24/5/2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkaııı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde tanımlanan mikro ve küçük ölçekli işletmeler Tarımsal amaçlı örgütler, söz konusu ölçek sınırlamasından muaftır.
 • Aşağıda belirtilen amaçlarla yapılacak güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatının finansmanları Tarımsal Yenilenebilir Enerji Yatırımları başlığı kapsamında değerlendirilir.
 1. Sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak,
 2. Basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak.
 • Sularııa kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi üreticilerin tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik fatura ödemeleri, üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, Tarımsal Elektrik Bedeli başlığı kapsamında değerlendirilir. Tarımsal Elektrik Bedeli başlığından yararlanmak isteyen sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi üreticilerin yeni faturalarım ödemek amacıyla bu finansmandan yararlanabilmeleri için birikmiş/nonnal ödeme günü geçrniş/ödenmemiş/taksitlendirilrnerniş tarımsal elektrik borcunun bulunmaması ve taksitlendirilerek ödenen/ödenecek borçları varsa bununla ilgili gecikmiş taksitinin bulunmaması Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimine ilişkin varsa diğer tarımsal desteklerden yararlanan faydalanıcılar, söz konusu başlık kapsamındaki finansmanlardan faydalandınlmaz.

Doğal afetler nedeniyle finansmanların ertelenmesi/taksitlendirilmesi

MADDE 4- (1) Kararlar kapsamında kullandırılan finansmanlar, finansmana konu ürtinlerinlvarlıkların 1/1/2024-31/12/2026 tarihleri arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespit edilmesi halinde, aşağıdaki usul ve esaslar kapsamında kalmak kaydıyla, Katılım Bankasının kendi usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaıen ertelenebilir ya da taksitlendirilebilir. Bu Karar ile taksitlendirilen tutarlar erteleme kapsamında yer almaz.

 • Finansmanların bu madde kapsamına alınabilmesi için, doğal afetler nedeniyle oluşacak hasarın finansman vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden önce (vade/taksit tarihi/hesap devresi tarihi dahil) meydana gelmiş olması
 • Bu madde hükümlerinden, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla, finansmanların vadesi/taksit tarihi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 1 yıl içerisinde dolacak olanlar
 • Bu madde kapsamından yararlanmak isteyenlerin, TARSİM hasar raporu ya da il/ilçe hasar tespit komisyonu karar tarihinden itibaren I aylık süre içerisinde Katılım Bankasına yazılı olarak müracaat etmesi gereklidir.
 • Mücbir sebeplerle hasar tespitinde ve/veya müracaat süresinde gecikme olması ve bu nedenle finansmanların vadesinin/taksit tarihinin/hesap devresinin geçmesi halinde, mücbir sebebin sona ermesini takip eden 15 gün içerisinde üreticilerin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurusu üzerine, Katılım Bankası tarafından gerekli değerlendirme yapılarak, söz konusu finansmanlar vadesinden/taksit tarihinden/hesap devresinden itibaren bu madde kapsamında ertelenebilir/taksitlendirilebilir.
 • Ertelenen finansmanlar nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar; borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.
 • Erteleme işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sükutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını
 • Hasaı tespitlerinin ve hasar oranlarının faydalanıcı bazında belirlenmesi Doğal afetler nedeniyle oluşarı hasarların tespitinde TARSİM hasar raporları esas alınır.

TARSİM’e konu olamayan durumlarda bu tespitler il/ilçe hasar tespit komisyonları tarafından yapılır.

 • İl/ilçe hasar tespit komisyonlarında kimlerin yer alacağı, hasar  tespitlerinin  hangi esaslara göre yapılacağı, hangi doğal afetlerin bu kapsamda değerlendirileceği ve uygulamaya yönelik diğer hususlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 üncü maddenin onbeşinci fıkrası kapsamında yayımlanacak tebliğ ile

(1O) Ertelenecek finansman tutan, hasar oranına %l O oranında risk primi eklenmek suretiyle

hesaplanacak oranı aşmamak kaydıyla, Katılım Bankası tarafından belirlenir. Yalnızca hasardan etkilenen üıünlere/faaliyete ilişkin finansmanlar bu madde kapsamına  alınır.  Hasar  nedeniyle oluşan sigorta tazminatları ilgili faydalanıcının finansman  borcundan  düşillür  (mahsup/tahsil edilir). Ertelenecek finansman tutarı, kalan anapara tutarı üzerinden hesaplanır. Anapara ödemesi dışındaki borç ve ferileri ödenmeden erteleme/taksitlendirme yapılmaz.

 • Yatuım finansmanlarında, yalnızca ilgili yılda ödenmesi gereken taksit/finansman tutarı bu madde kapsamında ertelenebilir ya da
 • Katılım Bankasının kendi usul, esas ve mevzuatına uygun olarak bu madde kapsamında değerlendirilecek finansmanların ilgili yılda ödenecek kısmı (işletme finansman  ürünlerinin onuncu fıkraya göre belirlenecek anapara tutarı; yatının finansmanlarında ise yine onuncu fıkraya göre belirlenecek ilgili yıldaki taksit tutan) vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenebilir ya da azami 5 yıla kadar
 • Bu madde kapsamındaki fınansınanlara, bu Karar çerçevesinde; üretim konusuna bakılmaksızın 1 yıl süreyle ertelenmesi halinde %25, taksitlendirilmesi durumunda ise %20 oranında kar payı indirimi uygulanır.
 • Bir faydalanıcı bu madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak art arda en fazla üç kez yararlandırılabilir.
 • Sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler bu madde hükümlerinden

Gelir kaybı tutarlarının hesaplanması, karşılanması ve tespiti

MADDE 5- (1) Katılım Bankası tarafından bu Karar kapsamında kullandırılan finansmanlar ile 4 üncü madde kapsamında ertelenen/taksitlendirilen finansman nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, finansmanların kar payı tahakkuk tarihlerinde, Katılım Bankasının tarını finansmanına uyguladığı kar payı oranları ile finansman konuları itibarıyla indirim oranlan uygulanarak faydalanıcılara yansıyan kar payı oranlan arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Bu kapsamda finansmanı kullanan faydalanıcılar adına yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlığın ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Katılım Bankası, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

 • Katılım Bankası, kararlar kapsamında kullandırılan finansmanlara ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını. projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Bakanlığa
 • Ödemeler, Katılım Bankasının, kararlar kapsamında kullandırılan finansmanlara ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Bakanlıkça bildirilen fonnatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.
 • Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Bakanlık ve Katılım Bankası tarafından esas alınır. Kararlar kapsamında incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kayıplarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca kar payı hesabı yapılmaksızın ödenir. Raporlar sonucu KatılımBankasına fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, Katılım Bankası tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 1O iş günü içerisinde Bakanlığın ilgili hesabına aktanlır/yahnhr. Katılım Bankasına eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, BakanJığın ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten karşılanır.
 • Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakip, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini dördüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 6- (1) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan faydalanıcılara Katılım Bankası tarafından bu Karar kapsamında finansman kullandırılmaz. Ancak, daha önce yayımlanmış kararlar veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Hazine faiz destekli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında borçları ertelenmiş veya yapılandınlmış ya da Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan gerçek ve tüzel kişilere bu Karar kapsamında finansman kullandırılabilir.

 • Bu Karar kapsamında açılan finansmanlar, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Katılım Bankası mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.
 • Faydalanıcıların mevcut finansmanlarının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına alınmaları halinde bu finansmanlar gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden/hesap devresinden/taksit vadesinden itibaren geciken tutarlar Katılım Bankası mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye
 • Katılım Bankası, Tarını ve Onnan Bakanlığının bir kayıt sistemiyle (Çiftçi Kayıt Sistemi, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Koyun Keçi Bilgi Sistemi, E-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi ve benzeri) takip ve kontrol edilen konularda kullandırılan yatırım finansmanlarında, işletme döneminden itibaren finansman vadesi boyunca kayıtlılığa ilişkin gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Çiftçi Kayıt Sistemi gibi belirli bir dönemde tamamlanması gereken sistemlerde yeni üretim yılı kaydı için tanınan sürenin sonunda, her zaman kayıt oluşturulması münıkün olan sistemlerde taksit tarihi itibarıyla kayıtlı olunması şartı aranır. Bu kapsamda kayıt şartını sağlamayan ilgili faydalanıcının kayıtlı olunmayan üretim yılı için tanınan kayıt süresi sonunda/taksit tarihi itibarıyla kaydının olmaması halinde kayıt süresinin sona erdiği tarih/taksit tarihi itibarıyla Katılım Bankası tarafından finansman konusuna göre kayıtlı olunmadığı tespit edilen finansmanlar gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. İlgili finansman için gelir kaybı uygulamasından çıkarıldığı tarihten itibaren ödenmiş olan gelir kaybı tutarları olması halinde Bakanlığa iade edilir ve kalan vade boyunca gelir kaybı ödemesi yapılmaz. Bununla birlikte bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli olan Hazine kar payı destekli finansman kullandırılmasına ilişkin yayımlanmış kararlar kapsamında ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olunmamasına rağmen ödenmiş olan işletme ve yatının finansmanlarına ilişkin gelir kaybı tutarları talep
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz/kar payı desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan faydalanıcılara bu Karar kapsamında aynı konuda finansman Finansman kullanacak faydalanıcılardan finansmanı amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanmadıklarına, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz/kar payı desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandlklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki kar payı desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
 • Bu Karar ile sağlanan Hazine kar payı desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen faydalanıcılar, beş yıl süreyle Hazine kar payı destekli finansmanlardan Hazine kar payı desteği ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen faydalanıcılar adına ödenmiş olangelir kaybı tutarları olması halinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre Bakanlığa iade edilir.
 • Bu Kararda yer almayan hususlarda 5411 sayılı Kanun hükümleri ile Katılım Bankasının finansman kullandırım usul, esas ve mevzuatı uygulanır.
 • Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucwıda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait kararlarda yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulıınınaz.
 • Katılım Bankası tarafından finansman ortaklığı haricinde doğrudan/dolaylı pay sahibi olarak iştirak edilen şirketlere bu kapsamda .finansman kullandırılamaz.
Yetki ve sorumluluklar

MADDE 7- (1) Bakanlık, gerekli hallerde bu Kararın uygularımasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

 • Bakanlık, üretim konuları bazında Katılım Bankasına sağlanacak azami kar payı desteği tutarını belirlemeye ve üretim konularına göre faydalanıcı grupları ve özellikli kriterler bazında kullandırılacak finansman üst limitlerini belirlemeye
 • Bakanlık, bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi, Katılım Bankası ile gerçek ve tüzel kişilerden istemeye
Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar l/1/2024 tarihinde yüıürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürtltür.

Hover Box Element

Hover Box Element

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.