İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Proje Teklif Çağrıları İlanı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 1500000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-03-22

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

mdpgorseller 02

 

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programınıbaşlattı. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programının genel amacı, “taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması”, özel amacı ise “Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda uygulamalarının yapılması, bölgenin cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması” olarak belirlendi.

Programın iki bileşeni olarak belirlenen Projelendirme Bileşeni ve Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni önceliklerine yönelik projeler desteklenecek.

TR31/17/KV01
Projelendirme Bileşeni

Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

 

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

 
 

TR31/17/KV02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 
 
Mali destek programının genel ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve ilgili bileşen önceliklerinden en az birinin kapsamına girecek projeler uygun kabul edilmektedir. 

Program kapsamında Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları, kooperatifler ve birlikler uygun başvuru sahipleri olabilecekler.

KV01 ve KV02 Bileşenleri için Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

 • Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,
 • Kamu Kurumları (Valilik; Kaymakamlıklar; Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri; Müze Müdürlükleri; Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler)
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
 • Kooperatifler ve Birlikler
 

 

Program bileşenlerine göre proje başına verilebilecek asgari ve azami destek tutarları ise şu şekildedir;

 

TR31/17/KV01

Projelendirme Bileşeni

TR31/17/KV02

Küçük Ölçekli Altyapı

Bileşen Bütçesi

2.000.000 TL

13.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

25.000 TL / 200.000 TL

100.000 TL / 1.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

%25 - %75

%25 - %75

Proje Süresi

15 Ay

24 Ay

 

 

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla İZKA tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, İzmir Kalkınma Ajansı hizmet binasından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız .

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. KAYS sistemi 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurular için aktif hale gelecek.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:
22 Mart 2018 Saat: 17:00

İmzalı Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 
29 Mart 2018 Saat: 17:00

Proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar KAYS sistemi üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir.

Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve taahhütnamesi e-imza ile imzalanmayan veya ıslak imzalı taahhütnamesi elden ya da posta yoluyla İZKA’ya belirtilen son teslim tarihinde teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru aşamasında Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı projeleri doğrultusunda uygulama desteği talebi içeren proje başvurularında onaylı projeler ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporlarını içeren dosya ve bu dosya içeriğinin dijital (.pdf, .dwg, vb.) olarak yer aldığı CD/DVD veya taşınabilir bellek başvuru sahibi tarafından elden veya posta yolu ile en geç 29 Mart 2018 tarihine kadar Ajans’a teslim edilmelidir (Bunlar dışında proje dosyası ve matbu belge teslimi yapılmayacaktır)

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecektir.

SOSYAL UYUMUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

mdpgorseller 01

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan yeni mali destek programı çerçevesinde, 10 Milyon TL’likkaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı “İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi” amacıyla “Özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi” olarak belirlendi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, önceliklerden en az birinin kapsamına giren projeler desteklenecek.

 

2017 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Öncelikler

Öncelik 1: Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi

Öncelik 2: Madde bağımlılarının rehabilitasyonuna, topluma entegrasyonlarının sağlanmasına, risk gruplarının korunmasına ilişkin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Engellilere yönelik eğitim altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması

Öncelik 4: Göçle gelenlerin sosyal uyumunun sağlanmasına yönelik altyapının ve hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 5: Çocukların ve gençlerin; bilimsel-teknolojik araştırma, spor, sanat ve tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilebileceği yapıların oluşturulması/güçlendirilmesi

 

 

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacaktır.

 2017 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurumlarının Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri, Başkanlıkları ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Merkezler, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşları
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları (MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri, İlkokullar, Ortaokullar, Özel Eğitim Uygulama Merkezleri vb.)
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri)
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
 • Kooperatifler ve Birlikler

Uygun Proje Ortakları

Uygun Başvuru Sahiplerine ek olarak;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 

 

Program kapsamında proje başına verilebilecek asgari ve azami destek miktarları şu şekildedir.

Program Bütçesi 10.000.000
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı % 25 - % 75
Proje Süresi 12-24 Ay
 

 

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla İZKA tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, İzmir Kalkınma Ajansı hizmet binasından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi ve ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. KAYS sistemi 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurular için aktif hale gelecek.

Program için proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar KAYS sistemi üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak hazırlanıp son teslim tarihi olan 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya elden ya da posta yoluyla teslim edilmelidir. Başvuru şekli ve izlenecek yönteme ilişkin bilgilere program rehberlerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.