Tanap - Seip Küçük Ölçekli Hibe Desteği


KURUM : Vakıf ve Büyükelçilikler
MİKTAR : 200000 TRY
SON BAŞVURU : 23.08.2017

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR  

Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat aşamasında yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.  

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

SEIP’in Özel Hedefleri:

 • Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;
 • Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;
 • Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;
 • Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

Sosyal

Çevresel

 • Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi
 • Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
 • Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
 • Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
 • Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
 • Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
 • Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

 • Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi
 • Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması
 • Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi  
 • Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

 

Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibeler kapsamında teklif edilen projenin toplam bütçesi azami 200.000 TL olabilir. Eş-finansman oranı artırılarak proje toplam bütçesi artırılamaz.  Herhangi bir kurum veya kuruluş, öncelik alanı (sosyal ve çevre) ve proje ölçeğine (orta ölçekli ve küçük ölçekli) bakılmaksızın en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.  Üniversitelerde, her bir fakülte ve/veya meslek yüksekokulu ayrı ve bağımsız proje başvurusu yapamaz.  Başvurular, tüzel kişiliği olan üniversite tarafından yapılacaktır.  Ünversiteler, en fazla iki proje teklifi ile başvurabilirler.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eşfinansman olarak sağlanmalıdır. Örnek; 160.000TL toplam bütçe tutarı olan bir proje için en fazla 152.000TL (%95) hibe talep edilebilir.

KOBİ’lerin (sadece mikro ve küçük ölçekli, tüzel kişiliğe sahip işletmeler) başvuru sahibi olduğu projelerde, sağlanacak olan eş-finansman en az 30% olacaktır.  Örnek: Proje bütçesi toplam tutarı 180.000TL ise talep edilebilecek azami hibe tutarı 126.000 TL’dir (%70). KOBİ’ler tarafından sağlanacak eş-finansman (en az %30) her bir ödemede eş zamanlı olarak temin edecektir. Eş-finansman katkısı nakdi olacak ve başvuru ile birlikte mali kapasiteyi gösteren onaylı gelir-gider tablosu, bilanço vb. belgelerle belgelenecektir.

Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Başvuru Sahipleri:

 • Başvuru Sahibi,

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir;

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kooperatifler, birlikler, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler (sadece tüzel kişiliği olan Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler),Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB), Okul Aile Birlikleri ile Tarım Bilgi Sistemine-TBS (ÇKS, AKS, TÜKAS, TÜRKVET, vb) kayıtlı olan Gerçek Kişiler,

KOBİ’ler (Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler) tarafından sunulacak projelerde, projenin elde edeceği sonuçlardan birisi başvuru sahibinin istihdamda en az %10 artış sağlaması olmalıdır.Bu husus kazanan projelerin izlenmesi sürecinde de kontrol edilecekve Sözleşmede bu konuya ayrıca yer verilecektir.

Tarım Bilgi Sistemine 01 Ocak 2016 tarihinden önce kaytlı olan gerçek kişiler Başvuru Sahibi olabilirler. Benzer şekilde, projeye başvuru yapacak olan kooperatiflerde faaliyetlerine 01 Ocak 2016 tarihinden önce başlamış olmaları şartı aranacaktır.

Her öncelik alanı altında Uygun Başvuru Sahipleri ayrı olarak belirtilmiştir. Başvurunuzu yapmadan önce projenizi sunmayı planladığınız Öncelik Alanı altında tanımlanmış olan Uygun Başvuru Sahiplerini kontrol etmeyi unutmayınız.

Sosyal Bileşen için Öncelik Alanları ve Uygun Başvuru Sahipleri

 

Farklı öncelik alanlarına göre uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

 

Öncelik Alanı 1

Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi ortaya çıkan alternatifleri kapsamaktadır.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).

 

Öncelik Alanı 2

Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

Açıklama

Eğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri olabilmektedir. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Okul Aile Birlikleri.

 

Öncelik Alanı 3

Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

Açıklama

Bu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Üniversiteler;
 3. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.

 

Öncelik Alanı 4

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

Açıklama

Bütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak, ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Mesleki Eğitim Merkezleri.

 

Öncelik Alanı 5

Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsamına mesleki eğitim kursları verilen yerlerin, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Mesleki Eğitim Merkezleri.

 

Öncelik Alanı 6

Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

Açıklama

Tarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli);
 5. Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.

 

Öncelik Alanı 7

Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

Açıklama

Yöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, toplumun refah düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde bu ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Tüzel Kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli), Kooperatifler;
 5. Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.

 

Çevre Bileşeni için Öncelik Alanları ve Uygun Başvuru Sahipleri

Farklı öncelik alanlarına göre uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

 

Öncelik Alanı 1

Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi

Açıklama

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir.  Bu yaklaşım, yerel koşulları en iyi şekilde sağlayan ve yerel kalkınmayı destekleyen projelerde, doğal kaynakların yönetiminin de önceliklendirmesi olarak karşılık bulur.  Toprak ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini hedefleyen projelere bu öncelik alanında yer verilecektir.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri; üst birlikler
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Üniversiteler;
 5. Tarımsal Araştırma Enstitüleri.

 

Öncelik Alanı 2

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi

Açıklama

Hidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.

TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu başlık alanda, yenilebilir enerji kaynaklarının farklı sektörlerde uygulanması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen kuruluşlar, Kooperatifler, Odalar, Federasyonlar ve Birlikler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli);
 5. Üniversiteler.

 

Öncelik Alanı 3

Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması

Açıklama

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır.  Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Kooperatifler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Üniversiteler;
 5. Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli).

 

Öncelik Alanı 4

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı

Açıklama

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. 

Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.

Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler,  Odalar; Birlikler, üst birlikler
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Tüzel kişiliği olan KOBİ’ler (mikro ve küçük ölçekli),Kooperatifler;
 5. Üniversiteler;
 6. Tarımsal Araştırma Enstitüleri;
 7. Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı gerçek kişiler.

 

Öncelik Alanı 5

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması

Açıklama

Biyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği - IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.

Başvuru Sahibi olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: Köy Muhtarlıkları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Üniversiteler.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT 1

Genel Merkezleri belirtilen güzergah illeri dışında olan ve başvuru yapmak isteyen dernek ve vakıf vb. şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyid yazısı” vermeleri gerekmektedir.

 

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir.  Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Vekalet ile yapılan başvurular reddedilecektir.

ÖNEMLİ NOT 2

Herhangi bir "Kamu Görevlisi" kişisel olarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağlanan fonlama mekanizmasından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanamaz. Kamu görevlisi haricindeki kişiler TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağlanan fonlama mekanizmasından yararlanmaya hak kazandıkları takdirde söz konusu fonlama mekanizması kapsamında hiçbir kamu görevlisine doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel menfaat sağlayamaz.

İşbu maddede belirtilen amaca uygun olarak "kamu görevlileri" terimi aşağıdakileri de içerecektir:

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tanımı yapılan kamu görevlisi

b) uluslararası bir kamu kuruluşunun personelini, danışmanları

c) herhangi bir devlete ait olan veya devlet tarafından kontrol edilen bir şirketin veya

d) devletin pay sahibi olduğu bir şirketin veya işletmenin yönetici ve çalışanları.

 

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilçe veya köyde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki ilçeler aşağıdaki gibidir, bunun dışında uygulama yeri kabul edilmeyecektir:  

Ankara (Bala, Gölbaşı, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü), Bursa (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa), Balıkesir (Susurluk, Manyas, Gönen), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Çanakkale (Biga, Gelibolu), Tekirdağ (Şarköy), Edirne (Keşan, İpsala).

Proje faaliyetlerinin bu ilçelerde ya da boru hattı güzergahındaki köylerde gerçekleştirilmesi zorunludur.

Hedef Gruplar

Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki ilçelerde ve köylerde yaşayanlardır.Projenin uygulama yeri olarak sadece güzergah üzerindeki ilçe ve köyler kabul edilecektir. Başvuru sahibinin bu ilçe ve köylerde mukim olması durumunda ilave puan verilecektir.

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

 • Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve hanereisi kadın olan haneler;
 • Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olanlar;
 • Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürenler;
 • Yaşlılar: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yanlız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;
 • Engelliler: Yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.  

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

 

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanina giren tüm projeler başvurmaya uygundur.

 

Faydalanıcı alt yüklenici sözleşmeleri yapabilir. 

 

Programın hedefleri doğrultusunda ekipman alımı kapsamında gerekli temin ve montaj işleri, varsa çevre düzenlemeleri, yapısal onarım ve tadilatları içeren projeler uygun proje olarak değerlendirilecektir. Ekipman alımlarına montaj, eğitimler ve deneme işletmesi maliyetleri dahil edilmelidir.  Proje kapsamında alınan ekipmanlar 5 yıl süreyle satılamaz.  Kazanan projelere gerçekleştirilecek izleme ziyaretlerinde ve takibinde bu husus kontrol edilecektir.

 

Konteyner ve prefabrik yapılar (ayrıntılı inşaat işleri gerektirmeyen) mal alımı olarak değerlendirilebilir. Projenin tamamı bu alımlardan oluşamaz. Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

 

Sosyal Bileşen için Örnek Projeler;

 • Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı;
 • Engellilere yönelik çalışan derneklerin/vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların/minibüslerin alımı;
 • Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi;
 • Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi;
 • Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme;
 • Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması;
 • Ahırların modernizasyonu;
 • Hayvan alımı (Büyükbaş hayvan: en fazla 5 adet, Küçükbaş hayvan: en fazla 50 adet);
 • Arıcılık (en fazla 50 adet kovan alımı)
 • Geleneksel balıkçılık
 • Seraların kurulması veya yenilenmesi (En fazla 10 dekar)
 • Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;
 • KOBİ’lerin (Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler) üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;
 • Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu.

 

Çevre Bileşeni için Örnek Projeler;

 • Su kuyularının açılması;
 • Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması;
 • Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması;
 • Dikey tarım, vb. alternatif tarım uygulamaları;
 • Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık, örtü altı tarımı vb.. konular) yönelik projeler;
 • Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, işletmelerin kurulması / yenilenmesi;
 • Erozyonla mücadele amaçlı projeler;
 • Ağaçlandırma çalışmaları;
 • Toprak analizi (örneği gübre analizi) için ekipman satın alınması;
 • Eski maden ocaklarında toprağın eski haline getirilmesi (Reinstatement);
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;
 • Su kaçak tespit ekipmanı alımı;
 • Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi;
 • İçmesuyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;
 • Jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler;
 • Katı atık aktarma istasyonları;
 • Mevcut şebekenin (içme suyu veya kanalizasyon), içme suyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);

 

 • İçmesuyu sistemi için vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması;
 • Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması;
 • Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması;
 • Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi;
 • Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;
 • Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin, örneğin trafik parkı kurulması;
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);
 • Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;
 • Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler;
 • Kuş popülasyonu açısından zengin alanların gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için kuş gözlem evi gibi yatırımların yapılması

örnek olarak verilmiş olup, projeler bu örneklerle sınırlı değildir.