Oran Kalkınma Ajansı 2018 Endüstriyel Gelişim Ve Verimlilik Mali Destek Programı


KURUM : Kalkınma Ajansları
MİKTAR : 500000 TRY
SON BAŞVURU : 2018-03-23

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM BÜTÇE

10.000.000

PROGRAMIN AMACI

 

Bu program ile imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması,

bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72

Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün

imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN

ÖNCELİKLERİ

 

Öncelik 1: TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Öncelik 2: TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım,

marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve

üretimde kapasitenin artırılması

 

ASGARİ/AZAMİ

DESTEK MİKTARI

 

50.000  / 500.000

 

UYGUN BAŞVURU

SAHİPLERİ

• TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler

 

PROGRAMA ÖZEL

DÜZENLEMELER

 

• Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından

yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan

verilecektir.

• Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve

Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.

 

ASGARİ/AZAMİ DESTEK

ORANI

20 % / 50 %

 

PROJE SÜRESİ

12 Ay

 

PROGRAMA SON

BAŞVURU TARİHİ

16.03.2018

(KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar

başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler

23.03.2018 saat 18:00’a kadar e-imza ile imzalanmalı

veya ıslak imzalı taahhütname Ajansa matbu olarak

ulaştırılmalıdır.)

 

 

 

ÖRNEK PROJE KONULLARI

ÖNCELİK 1

TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi

 • Prototip aşaması tamamlanmış ve üretime hazır (tescillenmiş) teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesine yönelik projeler
 • Ara mamul olarak kullanılan ve ithal edilen ürünlerin üretimine yönelik projeler.
 • Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin; üretim süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler.
 • Otomotiv yan sanayi ürünlerinin üretimine yönelik projeler
 • Tıbbî ve aromatik bitkilerin veya bu bitkilerden elde edilen işlenmiş ürünlerin katma değerini artırıcı yenilikçi uygulamaları ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen projeler
 • Enerji üretimi, depolanması ve transferi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler
 • Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumunu oluşturan ürünlerin ve yedek parçalarının (rüzgar tribünü parçaları, solar panel parçaları gibi) üretimine yönelik projeler
 • Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler
 • Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler
 • Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler
 • Yüksek teknoloji içeren elektrikli ev aletlerinin ve cihazların üretimine yönelik projeler
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
 • Gıda ve içecek imalatında teknoloji geliştirme, proses yenileme ile yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün üretiminin desteklenmesine yönelik projeler
 • Kompozit malzemelerin üretimine ve imalatta kullanımına yönelik projeler

ÖNCELİK 2

TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması

 • Bölgede rekabetçi sektörler arasında yer alan mobilya, fabrikasyon metal ürünleri, elektrikli ev aletleri ve tekstil sektörleri başta olmak üzere tasarım hizmeti alınmasına ve en az birinin prototip üretiminin yapılmasına ilişkin projeler
 • Modüler mobilya üretiminde fikri mülkiyet haklarının kullanılarak yenilikçi ürünler üretilmesine yönelik projeler
 • Prototipi olan tasarım için patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım alınmasına ve üretimde kullanılmasına ilişkin projeler
 • Patent, faydalı model veya endüstriyel tasarım başvurusu yapılan ürünler için tanıtım faaliyetlerini içeren projeler
 • Lisanslı tasarım programı alımına ve bunların etkin kullanımına ilişkin projeler
 • İmalatta kullanılan ve yabancı menşeli olan yardımcı ekipman ve aparatların Bölgede tasarlanıp üretilmesine yönelik projeler.
 • Bölgede öne çıkan sektörlerde kullanıcı dostu ürünler üretilmesi amacıyla yeni tasarımlar ve ürünlerin ortaya konmasını sağlayan projeler,

ÖNCELİK 3

Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması

 • İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni ürünler eklenmesine yönelik projeler
 • Modern üretim hatlarının kurularak üretimde katma değerin ve istihdamın artırılmasını sağlayacak projeler
 • Modern tarım aletleri ve yan ekipmanlarının üretimine yönelik projeler
 • İşlenmiş ürünlerin imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasına yönelik projeler
 • Arı ürünleri ve meyve/sebze gibi ürünlerin ikincil ürünlere dönüştürülmesine ve katma değerli ürünler haline getirilmesine yönelik projeler
 • Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler
 • İşletmelerin verimliliklerini artırmak amacıyla yürüttükleri/başlatacakları yalın üretim çalışmaları kapsamında ekipman, makine veya yazılım yatırımlarını içeren projeler
 • İşletme kaynaklarının daha verimli kullanılması ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında üretim sistemlerini besleyen yazılım destekli akıllı depolama ve malzeme dağıtım sistemlerinin kurulumuna ilişkin projeler