Marka, Patent Tescil

Marka Tescil

Marka Tescili ile marka sahibinin elde ettiği haklar şunlardır…
· Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

· Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

· Tescilsiz marka kullananlar belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Marka tescil sahibine on yıllık bir koruma süresi kazandırır. Sürenin bitimine altı ay kala normal yenileme veya on yılın tamamlandığı günden itibaren altı ay boyunca cezalı yenileme yapılarak sonraki on yıl için de koruma hakkı sağlanabilir. Ayrıca markanın yenileme süresi boyunca bu işlemi yapmamış olan hak sahipleri onikinci yıl dönümüne kadar başkaları tarafından yapılacak aynı meslek sınıfındaki tescil başvurularını itiraz ederek iptal ettirebilir.

Markalar tescil edildikten sonra koruma süresi boyunca herhangi bir beş yıllık periyotta kullanılmaz ise üçüncü şahıslara mahkeme kararı ile markayı devralma hakkı doğar.

Marka tescilleri ülkesel olarak yapılırlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir marka Türkiye sınırları içinde hüküm ifade eder. Başka ülkelerde bu hak ileri sürülemez. Tescil istenen her ülkede o ülke patent kurumuna başvuru yapılması gerekir.

Markaların Uluslararası Tescilinde günümüzde kullanılan en uygun yöntem Madrid Protokolü’dür. Protokol kapsamında tek bir başvuru ile 60 ülkeye kadar tescil imkanı bulunmaktadır. Madrid Protokolü tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü üzerinden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile yürütülür.

Patent ve Faydalı Model İşlemleri

Yenilikler ve buluşların sanayiye uygulanabilmesi, ekonomiye katkı sağlayabilmesi, buluş sahibinin ödüllendirilmesi ve buluş yapılmasının özendirilmesi için; buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren sistemdir. Üç tür koruma vardır:

· İncelemeli Patent
Buluşla ilgili olarak “Tekniğin Bilinen durumunun(buluş basamağı)” araştırılması ve buluşun patentlenebilirliğinin uluslar arası inceleme ile değerlendirilmesi sonucunda uygun görüldüğünde düzenlenen belgelendirmedir. 20 yıllık koruma süresi kazandırır.

· İncelemesiz Patent
Tekniğin Bilinen Durumu araştırmasından sonra başvuru sahibinin inceleme talebinde bulunmaması ile Enstitü tarafından düzenlenen belgedir. 7 yıllık koruma süresi kazandırır. Tescil sahibi isterse yedi yıl içinde herhangi bir zamanda inceleme talep ederek koruma süresini uzatabilir.

· Faydalı Model
Tekniğin bilinen durumu araştırılmaksızın mekanizmalarda gerçekleştirilen geliştirme ve iyileştirmeler için düzenlenen belgedir. 10 yıllık koruma süresi kazandırır.

Patent tescili tarihinden itibaren üç yıl içinde kullanılmalı ve kullanım Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Kullanım ve bildirim yapılmazsa üçüncü şahıslara mahkeme yoluyla zorunlu lisans alma hakkı doğar. Böyle bir durumda lisans ücreti mahkeme tarafından saptanacaktır.
Patent Tescili ile kazanılan haklar

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:

· Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması

· Patent konusu olan bir usulün kullanılması;

· Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi.

· Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patent ile elde edilen hak tescil edildiği ülkeyi kapsar. Bir konuda dünyada sadece bir kez patent verilir. Verilen patentin hangi ülkelerde korunma sağlaması isteniyorsa buralarda ayrıca sicile kayıt edilmesi gerekir. Uluslar arası Tescillerde Patent İşbirliği Anlaşması(PCT) kapsamında yapılacak başvurularda bir seferde yada 30 ay içinde eklemeler yaparak 170 ülkeye kadar tescil genişletilebilir.

Endüstriyel Tasarım Tescil

Günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni dizaynlar geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Dolayısı ile ilgili ürününüzün tescil işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, haklarda sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgünlüğünüz ve yeniliğiniz fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve hakkın savunulması oldukça zorlaşacaktır.

Endüstriyel Tasarım Tescil Kriterleri

1. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur. Bileşik bir ürünün bir parçası ile ilgili tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrıca korumadan yararlanır.

2. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü şahıslara yapılan ve açıkça veya zimmen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır.

3. Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile 554 sayılı K.H.K. nın yedinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.

Herhangi bir tasarımın ayırt edici nitelik açısından kıyaslandığı diğer bir tasarımın; Başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de veya dünyada herhangi bir yerde piyasaya sunulmuş olması veya Enstitü tarafından tescilli bir tasarım olarak yayınlanmış ve ayırt edici nitelik açısından değerlendirilen tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinde henüz koruma süresini doldurmamış olması, gerekir.

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

4. Koruma talep edilen bir tasarım, başvuru tarihinden önceki oniki ay içerisinde veya rüçhan talebi varsa, rüçhan tarihinden önceki oniki ay içerisinde tasarımcı veya halefi veya bu kişilerin izni ile üçüncü bir kişi tarafindan kamuya sunulur veya tasarımcı veya halefleri ile olan ilişkinin suistimali sonucu kamuya sunulursa, bu açıklama 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde tasarımın yeniliğini ve ayırt edici niteliğini etkilemez.

5. Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

6. Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

Ancak, bu konudaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen “yenilik” ve “ayırt edicilik” kriterlerini karşılamak koşulu ile farklı veya eş birimlerden oluşan modüler bir sistemde bu birimlerin birbirleriyle, sonlu veya sonsuz, çeşitli biçimlerde bağlantı kurmasını sağlayan tasarımlar koruma kapsamına girer.

 

 

 

Gültekin Elektrik