Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) DESTEĞİ VE İÇERİĞİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR kapsamında  Türk tedarikçi firmalarının  küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılması amacıyla sektöründe Bakanlıkça küresel ölçeğe uygun bulunan yurt dışındaki firmalara ara malı veya mamul mal üreten firmalarımızın ihracat projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

1. Küresel Tedarik Zinciri Nedir?

Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı diğer bir ifadeyle marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz, Ekonomi Bakanlığınca uygun bulunan yurt dışındaki firmaları ifade etmektedir.

2. Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Nedir?

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak nitelikteki projeyi ifade etmektedir.

3. Hangi Şirketler Yararlanabilir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari (alım-satım) firmalar ve/veya sınai faaliyette bulunan(üretici) ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri bu destekten yararlanabilir.

4. Destek Tutarı Ne Kadardır?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

5. Desteklenen Faaliyetler ve Kalemler Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında (KTZ) aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

c) Yazılım Alımı

ç) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

6. Bir Firma Kaç Projeden Yararlanabilir?

Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

7.Başvuruyu Kimler, Nereye Yapmalıdır?

Destek başvuruları Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bakanlık tarafından kabul edilen şirket tarafından yapılır.

Tedarikçi firma, KTZ Proje Başvuru Formu ve Başvuru Formunda istenen diğer belgeleri içeren proje başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir.

8. Başvurunun değerlendirilmesi nasıldır?

Ekonomi Bakanlığı, projenin yetkinliği ile birlikte KTZ hakkındaki genelgede yer alan faaliyetlerin her birini değerlendirir. Bu çerçevede Bakanlık, sunulan faaliyetleri tamamen veya kısmen onaylayabilir ya da reddedebilir.

Uygun bulunan proje ve faaliyetler destek kapsamına alınarak tedarikçiye ve tedarikçinin üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS)’ye bildirilir.

9. Ekonomi Bakanlığı Başvuruyu Değerlendirirken Neleri Dikkate Alır?

Ekonomi Bakanlığı, Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi başvurularını, ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

Bakanlığa yapılan başvurular; içerik, şekil ve bütünlük açısından incelenir. İbraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme çalışmasında aşağıdaki yetkinlikler değerlendirilir :

a) Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

b) Finansal performans,

c) Bilgi sistemleri yönetimi,

d) Organizasyon ve insan kaynakları.

Ön inceleme çalışmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda Bakanlık yetkilileri başvuru sahibi tedarikçiyi yerinde inceleyebilir.

10. Proje Başvuru Süresi Nedir?

Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve genelge kapsamındaki giderlere ilişkin harcama belgeleri ile genelgede belirtilen diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığına veya üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.

11. Makine, Ekipman ve Donanım Alımının Desteklenmesi Neleri Kapsar?

Genelge kapsamında tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.

12. Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamalarının Desteklenmesi Neleri Kapsar?

Genelge kapsamında tedarikçilerin, tedarik ilişkisi çerçevesince yurt dışında açacağı ofis veya depoya ilişkin net kira giderleri proje süresince desteklenir.

Ancak kiralanan yerin konut (home-office ) olarak kullanılmaması gerekmektedir.

13. Yazılım Alımının Desteklenmesi Neleri Kapsar?

Genelge kapsamında tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler.

14. Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi Neleri Kapsar?

Genelge kapsamında tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler.

Bu başlık altında diğer bir önemli husus: 

Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

Eğitim/danışmanlık hizmeti veya müşteri ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

15. Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalarının Desteklenmesi Neleri Kapsar?

Genelge kapsamında tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

Yukarıda genel hatlarıyla ifade edilen destek kalemlerine ilişkin özet tablomuz şu şekildedir: