HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETLERİNDE YENİ DÖNEM

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

      A.  PORTFÖY GARANTİSİ SİSTEMİ (PGS)

 • PGS’de genel işleyiş nasıldır?

 

KOBİ’ler Bankaya kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Banka tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır.

kgf-kefalet-1

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
2. Banka başvuruyu değerlendirir.
3. Banka içsel derecelendirmesini yapar.
4. Banka krediyi onaylar.
5. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
6. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
7. KGF Bankaya onay verir.
8. Banka krediyi kullandırır.

 

 

 

 

 • PGS kapsamında kullandırılacak olan kefalet limitleri, vadeleri ve oranları nasıldır?

 

Azami 2.500.000 TL kefalet sağlanabilmektedir. Tek bir kefalet oranı uygulanmakta olup bu oran %85 olarak belirlenmiştir.

 

KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 36 aydır.

 

İhracatçı KOBİ’lere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.

 

Banka, İhracatçı KOBİ’lere PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.

 

 • Komisyon oranları ve başvuru ücretleri nelerdir?

 

Komisyon oranları kefalet tutarı üzerinden yıllık bazda %0,5 olarak uygulanmaktadır. Başvuru ücreti ise 250 TL olup, standarttır.

 

 • Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

Genel kriterler:

 •  KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 •  Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 •  Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 •  Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi

 

Özel kriterler:

KOBİ
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmasıdır. (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
Kadın Girişimci ve Genç Girişimci
 • Başvuru tarihi itibariyle halen 0-2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Genç Girişimciler için, firmanın hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması,
 • Kadın Girişimciler için, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermesi ve hisseleri toplamının en az %50’sinin 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu kişilere ait olması
İhracatçı KOBİ
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz),
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması
TOBB Nefes Kredisi
 • Firmanın TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olması,
 • Yararlanıcının eczane, kooperatif, döviz büfesi, faktoring şirketi, emlakçı, mali müşavir veya yeminli mali müşavir olmaması

      

      B.       PGS KAPSAMI DIŞINDA KALAN KEFALETLER

 

 • Genel işleyiş nasıldır?

Firma tarafından Bankaya kredi başvurusunda bulunulur. Banka, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.

kgf-kefalet-1

 

 

1. KOBİ Bankaya kredi başvurusu yapar.
2. Banka başvuruyu değerlendirir.
3. Banka içsel derecelendirmesini yapar.
4. Banka krediyi onaylar.
5. Banka kefalet talebini KGF’ye iletir.
6. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
7. KGF Bankaya onay verir.
8. Banka krediyi kullandırır.

 

 

 

 

 

 • Yararlanıcılarda aranan uygunluk kriterleri nelerdir?

Genel kriterler:

 • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
 • Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
 • Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
 • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde borç tutarının kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi,

 

Özel kriterler:

KOBİ
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
İmalatçı KOBİ
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
 • Türkiye İstatistik Kurumu’nun “NACE Rev.2- Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kısım C – İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren işletme olması,
Ar-Ge, İnovasyon ve Savunma Sanayi
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması
Turizm İşletmeleri
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
 • Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olması,
 • Faaliyet gösterilen tesisin veya üst kullanım hakkının mülkiyetinde veya uhdesinde olması
Yenilenebilir Enerji
 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • RES, GES ve Jeotermal enerji, Biyokütle enerjisi ve Dalga enerjisi
Gemi İnşa Sanayi
 • Alıcı finansmanına dayalı ihraç kaydıyla inşa ettiği/edeceği en az 1000 DWT veya 500 GT hacimli gemiler, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma/çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlara hizmet verecek destek gemileri, 24 metre ve üzeri yatlar ile hidrojen, doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz araçları için yurt dışı alıcı ile sözleşme yapmış olması,
 • Alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesindeki teslim süresinin 36 ayı aşmamış olması
 • Krediye konu geminin inşa edileceği tesisin mülkiyetinin yararlanıcıya ya da dahil olduğu grup firmalarından herhangi birine ait olması,
 • T.C. Ulaştırna, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak yazı ile krediye konu geminin inşa edileceği tesisin söz konusu geminin inşaası için yeterli kapasiteye sahip olduğunun belgelenmesi,
Seyahat Acenteleri
 • Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin olması
 • Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Üyesi olması
 • En az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
 • Azerbeycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya,Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya  ülkelerinden  1 önceki yıl içinde en az 400.000 turist getirmiş olması
Turizm İşletmeleri
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
 • Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olması
 • Faaliyet gösterilen tesisin veya üst kullanım hakkının mülkiyetinde veya uhdesinde olması,
Havayolu İşletmeleri
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı veya havayolu ile yük taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan şirketlerden olması,
 • Kredi başvuru tarihine göre Türkiye’den yurt dışına tarifeli sefer düzenleme izni olması (Yük taşımacılığında bu şart aranmaz)
KOBİ

 

(Eximbank’a doğrudan)

 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması
KOBİ

 

(Bankalar aracılığıyla gelen Eximbank veya banka kaynaklı ihracat kredileri)

 • KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.
KOBİ dışı işletmeler

 

(Bankalar aracılığıyla gelen Eximbank veya banka kaynaklı ihracat kredileri)

 • Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
 • İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.

 

 • Kefalet limitleri, kefalet oranları, komisyon oranları ve başvuru ücretleri nasıldır?

kgf-kefalet-3