Damızlık Düve Yetiştiriciliği Destekleme Paketi 2017


KURUM : Bakanlık Destekleri
MİKTAR : TRY
SON BAŞVURU : 2017-03-06

2017 yılı için Bakanlık Makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri.

Başvuru Yeri ve Zamanı

(1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. 2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde 06 Şubat-06 Mart 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir

(3) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda;

 

1. BÖLÜM

AMAÇ VE KAPSAM, YASAL DAYANAKLAR, TANIMLAR,

DESTEK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu rehberin amacı uygulayıcı ve denetleyici birim olan il proje yürütme ve değerlendirme biriminde görev yapan teknik personelin ve yatırımcıların müracaat aşamasından son aşamasına kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanmasıdır.

Bu rehber, Bakanlıkça belirlenecek illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin yatırımlarının desteklenmesini, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

 

1.2. Yasal Dayanaklar

Bu rehber, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ve 01/12/2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/47)” ne göre hazırlanmıştır.

 Bu rehber aynı zamanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanacak desteklerin etkin, etkili, şeffaf ve güvenilir bir programlama, yönetim, uygulama, izleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi ve yatırım illerinde farklılıkları olmaksızın rasyonel standartların oluşturulması amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından hazırlanmıştır. 

Rehber, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında İl Müdürlükleri tarafından talep edildiği ve/veya HAYGEM tarafından uygun görüldüğü takdirde, yaşanan deneyimlere bağlı olarak revize edilebilecek veya yenisi yayımlanabilecektir.

1.3. Tanımlar 

Bu uygulama rehberinde adı geçen;

a)Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Damızlık dişi buzağı: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 8 aylık dişi buzağıyı,

d) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en az 3 aylık gebe hayvanı,

e) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

f) Hakediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

g) Hakediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

ğ) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru esnasında dolduracakları formu,

h) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

ı) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde ahır inşaatı, damızlık amaçlı dişi buzağı alımı ve makine-ekipman alımları ile ilgili olarak yatırımcılara Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

i) Hibe tutarı: Hibeye esas proje tutarının; İnşaat yatırımı, hayvan alımı ve makine-ekipman alımı için yapılacak yatırımların %50 nakdi tutarını,

j) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

k) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

l) İl proje değerlendirme komisyonu (İPDK):  Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden (asil müdürler olmadığında yerine vekâlet eden kişi) valilik oluru ile oluşan komisyonu,

m) İl proje yürütme birimi (İPYB):  Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünde görev yapan konu uzmanı (inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerleri)  teknik eleman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

n) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

o) Karar: 27/6/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ö) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile Hayvancılık Genel Müdürü başkanlığında, genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyonu,

p) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

r) Sağlık Sertifikası: Bakanlıkça belirlenmiş hastalıkları taşımayan, programlı aşıları yapılmış hayvanlara sahip işletmeler veya hastalıktan ari işletmelere verilen sertifikayı,

s) Tebliğ: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek illerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 03/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/39 numaralı uygulama esasları tebliğini,

ş)Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

t)Türkvet: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

u) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların,  izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin,  konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanan uygulama rehberi,

ü) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

v) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

y) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,

z) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri,

aa)Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın İl Proje Yürütme Birimi ve Kadastro Müdürlüğünden/İl Müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik elemanla (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

1.4) Destek Çerçevesi

Bakanlık tarafından sağlanacak desteklerin, kaynak dağılımının düzenlenmesinde Bakanlık yetkilidir. Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İPDK’nunca  yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı listeleri ve proje büyüklükleri dikkate alınır.  Destek programlarının yönetimindeki teknik, idari ve mali açıdan yetki ve sorumluluk Bakanlık İl Müdürlüklerine aittir. İl Müdürlükleri bu yetki ve sorumluluklarını Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirirler. HAYGEM ayrıca, Bakanlık İl Müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanması, destek yönetimine ilişkin olarak Bakanlık İl Müdürlüklerine yönlendirmede bulunma görev ve yetkilerine sahiptir.

1.5) Kurumsal Çerçeve

            a) Hayvancılık Genel Müdürlüğü

          Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütüldüğünün kontrolünden, illerden gelen onaylı projeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili Bakanlık İl Müdürlüğüne iletilmesinden, konu uzmanlarına eğitim verilmesinden, gerekli tanıtımın yapılmasından, projenin ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyonundan, izleme ve değerlendirme raporlarının takip edilmesinden ve uygulama ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinden sorumludur.

          b) Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu (MPDK)

Bakan oluru ile Hayvancılık Genel Müdürü başkanlığında, genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyon,

Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı projeleri bütçe imkânlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst limitlerini belirler.

d) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.

e) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

c)  Bakanlık İl Müdürlüğü

Bakanlıkça ayrılan destekleme kaynağının, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,  yönetmek ve denetlemekle sorumludur. 

Yatırımların idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK) tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar.  Onaylanan projeleri ve hak edişleri Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderir.  Yatırımcılar tarafından verilen proje tekliflerini liste halinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ve görevli personelin e- posta adresine gönderir.

Onaylanarak yatırıma alınan projelerin termin planına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini takip eder. Devam eden projeler için Ek-14’de yer alan formu, biten projeler için ise Ek-15’de yer alan formu altı ayda bir düzenli olarak Genel Müdürlüğe yazılı olarak ve elektronik ortamda e-posta yoluyla gönderir.

Kararname, Tebliğ ve Uygulama Rehberinde bulunmayan, bütçe planlaması dışında kalan iş ve işlemlerde İl Müdürlükleri ile İPDK yetkili ve sorumludur.

ç) İl Proje Yürütme Birimi (İPYB)

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri/ veteriner hekimler ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, büyük şehir belediyeleri, il özel idareleri veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli inşaat, elektrik, makine mühendisi/teknikerlerinin katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyük şehir belediyelerinden, il özel idarelerinden veya il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

c) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre iş ve işlemlerin incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

d) İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine vekâlet eden vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

 

2.BÖLÜM

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI

2.1. Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Bakanlığa aittir. Bakanlık proje uygulama süresince her yıl destek uygulanacak iller belirlenip duyuracaktır. 2017 yılı için Bakanlık Makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri.

2.2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                      50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon                                                        

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi buzağı alımı                                                                  50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı                                               50

2.3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

            Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı /rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştirileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye  gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

2.4. Yatırımlarda Desteklenme Kaynağının Planlanması 

Kaynak dağılımının düzenlenmesinde MPDK yetkilidir.

2.5. Yatırım Konuları ve Alternatifleri,  Desteklemeden Yararlanma

            2.5.1. Yatırım Konuları ve Alternatifleri

Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, damızlık dişi buzağı alımı ve makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır.

          Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla yatırım konularında yer alan konulardan en az bir tanesi yer almalıdır. Söz konusu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir.            

Yatırım alternatifleri:

 

BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI

Yeni Yatırım (*)

 

Ahır yapımı

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

 •  
 •  
 •  

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Ahır Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

ALTERNATİF 1

 •  
 •  
 •  

ALTERNATİF 2

 •  
 •  

 

ALTERNATİF 3

 

 •  
 •  

ALTERNATİF 4

 

 •  

 

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

(*) Yeni yatırım projelerinde üç yatırım konusunda da başvuru yapılması zorunludur.

2.5.2. Desteklemeden Yararlanma

          Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

          Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

          Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

3.BÖLÜM

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

3.1) Başvuru Yeri ve Zamanı

(1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. 2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde 06 Şubat-06 Mart 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

(2) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir

(3) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

(4) Aynı konudaki yatırımlarda;

(a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali için faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamında başvuruları alınmaz ve hibe kullandırılmaz.

(b) Başvuru sahibi, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.       

3.2) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

a)Gerçek kişiler

b)Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

 

3.3) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel

       Kişilerde Aranacak Şartlar

           

a)Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge,  TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

b)Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

            ç) Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

c)Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

d)Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

e)Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

f)Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz

3.4) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

a)Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, 

b)Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    

c)5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)

d)İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,

e)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler

f)Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

g)a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.

3.5) Başvuruda Aranacak Belge ve Bilgiler 

a)Ek-1’de yer alan Hibe Başvuru Formu,

b)Ek-2’de yer alan Ön Proje Formu,

c)Ek-3’te yer alan Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu,

ç) Ek-4’te yer alan Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları,

d)Bakanlık Türkvet veri tabanına başvuru tarihinden en az üç yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge,

e)İnşaat Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait Ekte (Ek- 9) yer alan aidiyet belgesi/belgeleri.

f)Yeni inşaat ve tadilat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Kamu arazisi kiralayarak (en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.) yatırım yapan yatırımcılar için bu şart aranmaz. Üzerine yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak başvurularda arazinin başvuru sahibi ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belge (Yatırım onaylandıktan sonra) istenecektir.

g)Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletmeye ait kapasite uygunluk raporu,

h)Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletmeye ait yapı kullanım izni ve işyeri çalışma belgesi belediye/özel idare gibi ilgili kurumlardan alınmış olmalıdır.

i)Kapasite artırımı/rehabilitasyon ve/veya buzağı alımı projelerinde işletme bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi (zooteknist) ve/veya veteriner hekimlerin en az 1 yıldır işletmede çalıştıklarını gösterir noter onaylı sözleşme ve SGK belgesi. Eğer yatırımcının kendisi ve/veya ortaklardan birisi bu vasfa sahipse bu şart aranmayacaktır.

j)Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)

k)Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

l)Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

m)Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

 

4.BÖLÜM

SUNULACAK TEKNİK DESTEK, BAŞVURULARIN YAPILMASI, BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1) Sunulacak Teknik Destek

a) Desteklemeye başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, destekler hakkında illerde bulunan İl Proje Yürütme Birimine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

            b) Verilecek bilgi, başvuru belgelerinin hazırlanmasında ve uygulamada karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

            c) Desteklemeye ilişkin olarak yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştaylar vb. etkinlikler başvuru süresi içinde İl Müdürlükleri vasıtasıyla organize edilecektir.

ç) Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulan konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda İl Müdürlüğünün görüşüyle birlikte detaylı bir raporu Bakanlığa gönderir.

 

4.2) Başvuruların Yapılması

a) Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne başvururlar.

Başvuru zamanı Genel Müdürlükçe belirlenir. Genel Müdürlük  gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

            b) Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.

c) Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici dokümanlarla birlikte 3 (üç) takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir,  diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir, bir takımda onaylanmış listeler ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe ilan edilecek olan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez.

 

4.3. Başvuru Dosyalarının Hazırlanması

            a) Başvuru dosyası, hibe başvuru formu ve destekleyici belgeler olmak üzere iki ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

            b) Başvuru dosyalarının, destekleme alsın ya da almasın yatırımcılara geri iade edilmez. Bu nedenle, mutlaka bir suretinin yatırımcılar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir.

            c) Başvuru dosyası hazırlanırken belgeler ve ekleri ayrı bölümler şeklinde başvuru dosyasına konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

            ç) Başvurunun eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanmış olmalıdır.

4.4) Başvuruların İncelenmesi

a) İPYB yapılan başvuruları evrak kayıt geliş sırasını esas alarak listeler.

b) Başvuru dosyası, sadece dosyada olması gereken belgelerin var olup olmadığı yönünden on beş gün içinde incelenir. Teknik yönden İPYB’ce uygun bulunduğu halde, eksik veya hatalı belgeler ile yapılan başvurularda eksik veya hatalı belgenin düzeltilmesi amacıyla yatırımcıya süre verir. Verilecek süreyi İPDK belirler ve yazılı olarak İl Müdürlüğü yatırımcıya bildirir. Verilen süre içinde eksik veya hatalı belge düzeltilmez ise başvurunun kabul edilmediğini İl Müdürlüğü yatırımcıya yazı ile bildirir. Başvurunun uygunluğuna karar verme yetkisi İPYB’dedir.

c) İPYB, başvuru belgeleri ile işletmeyi yerinde inceler. Gerekli şartları taşıyan veya taşımayan başvuruları, hazırlanan rapor ile birlikte bir üst yazı ile İPDK’ya gönderir. Reddedilen başvuruları hazırlayacağı gerekçeli rapor ile yatırımcıya bildirir.

d) İncelenen başvurular Ek-17’de olan değerlendirme kriterlerine göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Değerlendirme sonrasında hazırlanan liste İPDK’ya üst yazı ile gönderilir.

 

4.5 Başvuruların Değerlendirilmesi

a) Başvurulara ilişkin İPYB’nce düzenlenen inceleme raporu doğrultusunda İPDK tarafından 15 gün içerisinde değerlendirilir. İPDK tüm hibe tekliflerinin değerlendirme raporunu hazırlar ve yatırıma uygun bulunan başvuruları, puanlama sırasını esas alarak rehber ekindeki formata (Ek-10) uygun şekilde listeler ve onaylar. Onaylanmış listeler İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir.

b) Genel Müdürlüğe gönderilen liste MPDK tarafından puanlama sırası ve bütçe imkânları dikkate alınarak incelenir. Hibe desteği kapsamında desteklenecek projeler ve yatırımcılar asil ve yedek liste olarak onaylanır. Onaydan çıkan listeler, ilgili İl Müdürlüklerine Genel Müdürlükçe resmi yazı ile gönderilir.